1. Přehled verzí

  Článek: AN0002034Aktualizováno:: 03.03.2023

  Verze 2.1.0.0 (březen 2023)

  Třídy a dotazy

  • Pro číselníkové sloupce je možné vytvořit vlastní ovládací prvek (v modulu) pro výběr záznamů.
  • Pro číselníkové sloupce je nové nastavení Odkaz je klikací. Pokud není zaškrtnuto, pak odkaz není klikací. Toto chování je vhodné u číselníkových hodnot, které nenesou žádnou další informaci.
  • Režim zobrazení sloupce ID - různé druhy zobrazení odkazu na zobrazení detailu (původně se detail záznamu zobrazoval kliknutím na hodnotu ve sloupci ID).

  Stránky

  • Přidán nový webpart Portfolio (modul Utility).
  • Přidán nový webpart Gantt (modul Utility).
  • Upravena grafika webpartu do jednotného grafického stylu.

  Správa

  • Na stránce Persons jsou zobrazeny alternativní účty uživatele. Lze tak filtrovat podle všech účtů uživatele.
  • Dialog pro výběr obrázku pro sloupec Obrázek je možné přepnout do režimu Zobrazení seznamu, kdy ze zobrazuje název souboru a malý náhled obrázku.

  Ostatní

  • Změněna verze .NET Frameworku na 4.8.1
  • Stránka PersonQuickInfo - skrytí většiny informací pro běžné uživatele. Všechny informace vidí administrátor nebo sám uživatel.
  • Integrace se Sparx Enterprise architect.
  • Integrace s discovery nástrojem JDisc.

  Konfigurace

   

  Verze 2.0.0.0 (říjen 2021)

  Třídy a dotazy

  Import

  • Nastavení Smazat importní tabulku - pokud není zaškrtnuto, pomocná importní tabulka je ponechána v databázi a lze tedy lépe zkontrolovat průběh importu či po importu provést další vlastní následné kroky využívající data z importu.
  • Pro sloupce s nastavenou sekvencí se automaticky vyplňuje sekvence. Pokud se do takovéhoto sloupce provádí import, pak se hodnota přejímá z importu.

  Piklo

  • Funkce OG_AD-User nyní vrací veškeré vlastnosti uživatelů (výstupní soubor tak nyní obsahuje přes 100 sloupců). Zároveň je možné omezit vyčítání uživatelů jen na určité Organizational units.

  Stránky

  • Ve webpartu Report se zobrazuje i jeho legenda.
  • Byl zrušen webpart Zobrazení odkazů v boxech.

  Správa

  • Na stránku se seznamem emailů byl přidán filtr podle příjemce, předmětu, vytvořeno od/do.
  • Do funkce Skripty a funkce v modelu je přidán i obsah Stránek (ContentPage).
  • Na stránku Seznam rolí je přidáno pole Externí skupina.
  • V logovacích tabulkách se změnil typ sloupce ID z int na bigint.
  • Názvy některých objektů byly rozšířeny z 50 na 255 znaků.
  • Pro konkrétní stránky je možné povolit běh ObjectGears v IFRAME, nastavení v konfiguraci.
  • Povolen přístup nepřihlášených uživatelů i při Windows autentizaci, na veřejné stránky a reporty, pokud mají nastavena oprávnění pro Všechny uživatele.
  • V master detail vazbách je při zobrazení archivu možné nastavit, co se má zobrazit: změny v datech, emaily, přiložené soubory.
  • Na stránce UserAccessLog je proklik na uživatele s ohledem na použitý účet uživatele (viz alternativní účty uživatele).
  • Tři nové možnosti, jak skriptem ukončit Job během jeho průběhu.

  Skripty

  • Nové funkce v NotificationListGetByCodeAndPersonLanguage, this[code], GetDefaultByCode.

  Moduly

  • Modul Menu byl rozšířen o konfiguraci pro svg a velikost obrázků.

  Ostatní

  • Nový grafický vzhled.
  • V levém menu je záložka s poslední aktivitou uživatele.
  • Pro uživatele je možné definovat velkou a malou fotografii. V odkazech na uživatele se pak zobrazuje malá fotografie nebo jeho iniciály.
  • Možno definovat obrázek na pozadí v záhlaví systému. Uživatel si  může zvolit vlastní téma pro systém ObjectGears (na stránce s detailem uživatele).
  • Hlavní uživatelské stránky (stránky, s nimiž se potkává běžný uživatel, ne IT vlastník modelu nebo Administrátor ObjectGears) byly přeloženy do slovenštiny.
  • Kliknutím na tlačítka na toolbaru, se tlačítka znepřístupní a tím se preventivně zamezí opakovanému kliknutí uživatelem.
  • Pro vytvoření nového sloupce ve třídě byla přidána řada nových předdefinovaných sloupců.
  • Nový grafický vzhled dokumentace.

   

  Verze 1.9.0.0 (květen 2020)

  Třídy a dotazy

  • Pro sloupec typu Soubor je možné nastavit uložení mimo databázi (Filestream nebo disk).
  • V master-detail vazbách je možné vybrat libovolné sloupce pro zobrazení.
  • V seznamu a detailu záznamu je na toolbaru tlačítko Třída/Dotaz s odkazy na podobjekty třídy/dotazu - nyní lze takto rychleji přecházet na další objekty.
  • Automatické přegenerování dotazu po změně podkladových tříd nebo dotazů.

  Stránky

  • V zobrazení stránky, jejím detailu a designu jsou nyní odkazy na podobjekty stránky - nyní lze takto rychleji přecházet na další objekty.

  Importy

  • Nové nastavení Počet ignorovaných řádek, které určuje kolik řádek na začátku importního souboru se má přeskočit.
  • Při nastavení Importovat unikátní záznamy se ignorují záznamy, ve kterých má mapovací sloupec hodnotu NULL.
  • Možno provádět import do předků tříd. Povolena je jen aktualizace bez vytváření nebo mazání záznamů.

  Entity

  • Třída - odebrána vlastnost Abstraktní třída.

  Správa

  • Error Log přejmenován na Protokol událostí.
  • V seznamu jobů je ikona s kontextovým menu pro rychlý přístup na jeho podobjekty.
  • U modelu je možné definovat neomezený počet IT vlastníků.

  Ostatní

  • Vylepšena archivace objektů správy.
  • Vylepšena podpora pro Firefox - okno s lokalizací.
  • V datovém zobrazení schématu je na toolbaru ikona (Schéma) s odkazy na objekty schématu.

  Rozšíření

  • Vytvořeny dva instalační balíčky pro načítání emailů z Exchange a SMTP serveru.

   

  Verze 1.8.0.0 (duben 2019)

  Třídy a dotazy

  • Pokud v master-detail vazbách není nastaveno řazení, pak je použito sestupné řazení dle ID záznamu.
  • V emailovém upozornění pro automatické časové operace lze použít proměnnou DataRow.Url.
  • Při použití proměnné column... ve formátu popisu, nedojde k chybě, pokud není záznam k dispozici.
  • Schémata podporují lokalizované názvy.
  • Vylepšená lokalizace pro XClasslink, výběrový formulář, tagy.
  • Krátký popis podporuje dědičnost tříd a lokalizace.
  • Nová pole v detailu třídy Formát pro název třídy v seznamu záznamu a Formát pro název třídy v detailu záznamu pro definici titulku třídy v seznamu a detailu záznamu.
  • V rychlém filtru lze měnit pořadí zobrazených sloupců.
  • Z tabulek DataRow byl zrušen sloupec UID.
  • Pro sloupec typu Soubor je možné definovat pravidla.
  • V detailu třídy je možné danou třídu i s jejími podobjekty zkopírovat.
  • V upozornění lze pomocí funkce nl2br zalomit text v HTML formátu.
  • V master-detail vazbách je možné pomocí jednoduchého přetažení sloupce měnit jejich pořadí při zobrazení.
  • Ve schématu je možné pro výběr referencovaných dat zadat filtr.

  Exporty

  • V upozornění pro export je možné nastavení odeslání exportu jako přílohy emailu.

  Stránky a webparty

  Reporty

  • Pro report Výsečový graf je možné zadat URL. Legenda grafu pak obsahuje link a uživatel bude navigován na danou URL.

  Skripty

  • Nová funkce ToInt pro konverzi double na int/int?
  • Nová vlastnost OGPageSetting.PageTitle pro zadání názvu stránky na Datas, DataDetail a WebContentPage.
  • Tři nové parametry objektu OGEditOptions
  • Funkce OG.DataRow.CreateNew( parentId) vytvoří nový objekt DataRow a nově jej i inicializuje výchozími hodnotami a sekvencemi.
  • Nová funkce OG.WorkdlowSeq.FinishTask pro ukončení všech úkolů pro záznam.
  • Nové funkce OG.TextUtils.Format.
  • Nová funkce OG.Sequence.GetNextValueWithFormat.
  • Nová funkce OG.Log.WriteSecurity.

  Správa

  • Upraven vzhled ovládacích prvků v detailním formuláři.
  • Při emailu, který je vytvářen automaticky, se plní odesílatel (vlastnost Od). Tento údaj je pak zobrazen v detailu emailu (EmailDetail.aspx).
  • U stránek Správy bylo přidáno tlačítko Uložit a zůstat. Opakovaná úprava záznamů je tak rychlejší.
  • Upraven vzhled stránek pro přihlášení a obnovu hesla.
  • Při hledání ve Skriptech a funkcích modelu se hledá i ve všech aplikačních událostech.
  • Na stránce s údržbou logů je nový sloupec s počtem řádek v DB. Je tak lépe vidět, jak je tabulka velká.
  • Na stránce Log přístupů uživatele lze filtrovat podle IP uživatele.
  • Následující objekty se již nemažou logicky, ale fyzicky přímo z databáze: job, export, import, automatické časové operace, workflow.
  • Na stránce Seznam registrovaných chyb (ErrorLog.aspx) je do filtru přidán Typ pro lepší hledání.
  • Dvě nové aplikační události.

  Databáze

  Konfigurace

  Moduly, modely a mikromodely

  Ostatní

   

  Verze 1.7.1.0 (duben 2018)

  Třídy a dotazy

  Sloupce

  • Textový sloupec HTML - v režimu readonly se zobrazuje toolbar s méně tlačítky

  Entity

  • DataRow - nová funkce FindColumn
  • DataRowFilter - řazení záznamů je možné zadat pomocí příkazu CODE:
  • Model - Nové metody pro řazení modelů

  Skripty

  • OG.ClassDef - nová funkce HaveUserRightByOperationCode
  • OG.Export - Skript po dokončení exportu - nová vlastnost OGActualExportContent
  • OGForm - nová funkce ExistControl
  • OG.Workflow - nové funkce (RunById, GetAll, GetById, GetByCode)
  • OG.Debug - nové funkce pro zápisy do Debug logu

  Databáze

  Ostatní

  • Menu - aplikační menu je asynchronně načítáno, čímž se zmenšila velikost stránky a zrychlila se odezva systému
  • Moduly - v modulech je dostupná informace v Module.SubDirectory o tom, v jakém podadresáři je modul na disku uložen
  • Zápis chyb do Errorlogu ošetřuje velké množství stejných chyb
  • Vylepšené debugování činností uživatele v systému

   

  Verze 1.7.0.0 (prosinec 2017)

  Data

  • Data na stránce Seznam záznamů (Datas) je možné exportovat do CSV a Excelu
  • V archivu jednoho záznamu ze třídy se zobrazují i odeslané emaily

  Třídy a dotazy

  • Lze přebírat práva od odkazovaných záznamů
  • V dotazu je možné se odkázat na ID objektu
  • Na stránce se seznamem pravidel byl přidán filtr pro lepší hledání při více pravidlech
  • V pravidle Spustit skript
   • je možné použít OGActualMessage pro vypsání hlášení uživateli po ukončení pravidla
   • nové nastavení Nejprve zkontrolovat povinné sloupce
  • Pořadí tlačítek na formuláři se určuje novým nastavením Pořadí
  • Pravidla pro šablony - umožňují pročistit DataRow před vložením do šablony

  Sloupce

  • Typ Datum a čas - nové pole pro Formát výběru a Zarovnání času
  • Typ Text - nové pole pro zadání regulárního výrazu
  • Typ Soubor
   • nové nastavení Mazat nejstarší soubory
   • při zakázáném stažení souboru je možné uživateli vypsat chybové hlášení
  • Typ Obrázek - může obsahovat odkaz
  • Pro sloupce lze nastavit libovolnou kombinaci zobrazení sumarizačních funkcí SUM, AVG, MIN a MAX.

  Stránka

  Skripty

  Ostatní

  • Globální hledání - lze vyhledávat i změny v záznamech dle zadaného času
  • Ovládací prvek pro editaci skriptů a zobrazení nápovědy pro skripty umožňuje dynamicky měnit šířku
  • Na stránce Přehled skriptů a vzorců v modelu je možné sbalit texty skriptů - lépe se tak prohlíží stránka s dlouhými skripty
  • Přidán nový typ parametru pro desetinné číslo
  • Pro objekt Mailbox není vyžadována třída. Vše lze obsloužit skriptem.

  Moduly

  • MultiEdit - nové možnosti konfigurace (šířka, css styly), možnost zobrazit data z dotazu, horizontální posun
  • Utilities - nový webpart proVýběr týden nebo měsíce
  • Nové barevné téma Titanium

  Administrační nástroj

   

  Verze 1.6.1.0 (květen 2017)

  Data

  • export do Excelu na stránce Datas reflektuje skrytí sloupců i skriptem pro seznam záznamů
  • optimalizace načítání dat z databáze
  • smazané soubory (u sloupce typu Soubor) jsou odlišeny fontem šedé barvy a kurzívou. Za názvem souboru je uvedeno také uvedeno: (smazáno)

  Sloupce

  • nová vlastnost Seznam povolených barev u sloupce typu Barva
  • v seznamu sloupců (ColumnClassDefs.aspx) je zobrazena vlastnost Sloupec v DB

  Pravidla

  Webparty

  • nová vlastnost Zobrazit styl webpartů u webpartů

  Skripty

  • při kliknutí na tlačítko jsou dostupné nové vlastnosti: OGControlOperation, OGContentPage a OGDataParent
  • nové funkce a vlastnosti
   • OG.Email (EmailFrom, BlindEmail)
   • OG.Person (dvě nové funkce GetPersonInRolesByCode)
   • OG (cca 20 nových konfiguračních vlastností dostupných ve skriptu)

  Správa

  • Opraveno počítání času pro zpracování požadavku na serveru. Hodnota se zobrazuje na stránce UserAccessLog.aspx v poli Trvání odpovědi.
  • Změna názvu stránky se chybně neprojevovala v menu. Opraveno.
  • Pro třídu rozšiřující vlastnosti uživatelů je zakázáno hromadné mazání.

  Administrační nástroj

  • možnost změny jazyka volbou z comboboxu

  Licence Creator

  • možnost změny jazyka volbou z comboboxu

   

  Verze 1.6.0.0 (březen 2017)

  Data

  • nastavení pořadí sloupců pro zobrazení v seznamu záznamů a detailním seznamu záznamů
  • sloučení oprávnění ReadDetail a ReadList do jednoho nového oprávnění Read

  Sloupce

  • vlastnost Max. počet souborů pro sloupec typu Soubor se nově týká jen nesmazaných souborů. Počet smazaných souborů není omezen.
  • Nový typ sloupce "Číselníková hodnota (na různé třídy)"
  • nová vlastnost Localize - umožňuje zadat lokalizovaný text ve sloupci
  • zlepšení inicializace nového zaznamu na datadetail. Běží nově v tomto pořadí: 1. výchozí hodnoty, 2. šablona, 3. sekvence, 4. pravidlo nastavení hodnoty a skript, 5. inicializace přes URL
  • u sloupců byly zrušeny dvě pole pro vzorce. Nově doporučujeme použít místo vzorců pravidlo.
  • pro sloupce je možné samostatně definovat sumární informace (min, max, sum, avg)
  • pro sloupec typu Soubor je možné definovat skript pro kontrolu přístupu k obsahu souboru

  Dotazy

  • v definici dotazu je možné zadat {{:model.kod.id:}}   {{:class.kod.id:}}   {{:query.kod.id:}}, a tak do SQL dotazu zahrnout ID třídy na dané instanci

  Master detail vazby

  Pravidla

  • pravidlo Spustit skript má novou vlastnost OGDataParent
  • pravidla nemusí mít jedinečné pořadí
  • pravidlo pro Nastavení hodnoty - pro odkazy do číselníku lze místo zadání ID zadat kód požadovaného záznamu
  • pravidlo Před uložením záznamu má nový objekt OGSaveOption, jímž se dá přerušit ukládáni vlastního záznamu bez zrušení ukládání

  Joby

  • job lze spustit okamžitě za účelem jeho otestování pomocí tlačítka nebo pomocí funkce OG.Job.RunJob(string code)

  Stránky

  Emaily

  • pokud není nakonfigurováno odesílání emailů, pak při odeslání se email nastaví do stavu "Není nakonfigurováno odesílání emailů". Při pozdějším nakonfigurování se takový to email již neodesílá.

  Skripty

  • vlastnost QueryString byla přesunuta z OGForm do OG
  • vlastnost DataRowFilter.WriteSqlToLog zapisuje do logu jak sql tak i parametry, se kterými je filtr spuštěn
  • Nové vlastnosti:
  • Nové funkce:
   • OG (Throw)
   • OG.ContentPage
   • OG.DataRow (SaveData, 2x GetDataRowByCode)
   • OG.DateTime (Difference)
   • OG.Email (GetAllEmailTemplates, CreateMessage, Send)
   • OG.Job (RunJob)
   • OG.Log (WriteException)
   • OG.Module (IsExistActive, GetModuleCode, SendSMS, IsAllowSendSMS)
   • OG.Person (2x IsUserInGroupById, 2x IsUserInGroupByCode)
   • OG.QueryString (Query)
   • OG.Report
   • OG.Role (GetByCode)
   • OG.Script (CreateParameterList, Run)
   • OG.TextUtils (ConvertToList, ConvertPersonsToSeparatedString, ConvertEntitiesToSeparatedString, ConvertStringsToSeparatedString, ConvertIntToSeparatedString, Compare, UrlEncode, UrlDecode, HtmlEncode, HtmlDecode)
   • OG.Utils (CreateImage(), ReadFileToBytes, ReadFileToString, ReadFileToLines, MapServerPath)
  • Zrušené vlastnosti:
  • Zrušené funkce:

  Databáze

  Správa

  • zrušení stránky pro Nastavení délek textových polí. Všechna textová pole jsou nově v databázi na varchar(max)
  • v logu uživatelských přístupů se zobrazuje kategorie požadavku - umožňuje zjistit, který typ požadavku nejvíce zatěžuje systém
  • na různých stránkách Správy je šedě podbarven příznak Povoleno, pokud má hodnotu FALSE - tím je zvýrazněno, že daný objekt je "vypnut"
  • nový konfigurační parametr GroupCodeColumnClassDefId
  • administrátor může provádět hledání ve skriptech a funkcích přes všechny modely najednou
  • moduly mohou obsahovat webparty, které lze vložit na stránky

  Admin tool

  Moduly

  Model

  • Znalostní báze - přidání podpory pro zobrazení videí z youtube nebo z lokálního úložiště

   

  Verze 1.5.0.0 (duben 2016)

  • nové typy reportů - Sunburst, Měsíční kalendář, Časová mapa a Tree map
  • admin tool
  • stránky
   • veřejná stránka
   • lze lokalizovat název webpartu
  • textové pole
   • nahrazení tří druhů typů textový sloupců jedním s možností nastavení jeho délky
   • dynamická výška textových polí - výška se přizpůsobí zadanému textu
  • skriptové okno
  • archív objektů
  • šablony záznamů
  • diskSizer
  • omezení spuštění importu
  • historie reportu
  • pravidla pro report Seznam záznamů
  • sloupec typu Obrázek nepoužívá databázový typ image, ale varbinary. Image bude v budoucnu v SQL Serveru zrušen.
  • responzivní design
   • zlepšen responsivní design na stránkách Datas, DataDetail
   • z konfigurace odstraněno nastavení MobileBrowsersDefinition a MobileAppsDefinition
   • ze Stránky odstraněno nastavení pro mobilní rozložení
  • vylepšeno zobrazení Spouštění jobů - každý typ je na vlastní řádku (joby, workflow, časové operace...)
  • skriptování - přidána funkce OGForm.QueryString.GetString(name)
  • joby - přídán příznak Integrační job
  • role - název role lze lokalizovat

   

  Verze 1.4.x.0 (září 2015)

   

  Verze 1.3.0.x (únor 2015)

  • Nový design stránek
   • Flat design
   • Responsive design (přizpůsobení poměrům stran a velikosti displaje pro smartphone/tablet/monitor).
   • Oblíbené položky v menu
   • Vyhledávání v menu
  • Filtry.
  • V master detail vazbách lze použít dotaz.
  • Násobné odkazy v dotazu.
  • Zobrazení dat třídy formou kalendáře a časové osy.
  • Funkce pro počítání času dle kalendářů.
  • Rozšíření možností xml importu (čtení z elementu či atributu, namespace...).
  • Zobrazení tlačítek závislé na roli.
  • Lokalizace názvů násobných sloupců.

   

  Verze 1.2.0.x (září 2014)

   

  Verze 1.1.8.0

  • Model Znalostní báze
  • Časové operace
  • Vlastní rozložení stránky
  • Webparty Hodnocení, Zobrazení odkazů v boxech, Procentní zobrazení hodnoty, Vyhledat text, Výběr jazyka
  • Lokalizace uživatelských hlášení používaných ve skriptech
  • Počty záznamů v master-detail zobrazení
  • Přesměrování ze sloupce na stránku
  • Parsování textu

   

  Verze 1.1.7.0

  • Vícenásobný výběr ve vyhledávacích formulářích
  • Zobrazování odkazů na logicky smazané záznamy
  • Nové workflow aktivity
  • Detailní archív
  • Skripty stránek správy
  • Objekty skriptů pro vybrané a vyfiltrované záznamy
  • Kontextová nabídka objektů použitelných ve skriptech v různých částech systému

   

  Verze 1.1.6.0

  • Organizační struktury a přístupová práva na jednotlivé záznamy
  • Joby
  • Workflow
  • Delegace úkolů uživatele (zastupitelnost)
  • Skriptování
  • Master-detail relace u uživatele
  • Webparty- webpart grid, editace souborů, skript
  • Nová nápověda a dokumentace v aplikaci
  • Registrace databázových výjimek
  • Sloupec typu obrázek a obrázky záznamů ve schématech

   

  Verze 1.1.5.0

  • Rozšíření možností schémat
  • Rozšíření web service
  • Přístupová práva pro IT vlastníka modelu
  • Lokalizace metadat

   

  Verze 1.1.3.0

  • Aktualizace číselníků novými unikátními záznamy
  • Pravidla pro třídy a dotazy
  • Schémata závislostí objektů (SVG, HTML5)
  • Webové služby

   

  Verze 1.1.1.0

  • Dědění tříd
  • Krátké popisy objektů
  • Polymorfismus
  • Komplexní importy dat
  • Vyhledávání v referenčních třídách
  • Odkazy na předky tříd
  • Menu závislé na přístupových právech uživatele
×