1. Joby

  Článek: AN0001793Aktualizováno:: 11.10.2021

  Joby slouží pro plánované spouštění určitých operací jako jsou import, export, workflow, skripty... Nastavení je plně v kompetenci administrátora, protože joby mohou pro server představovat výkonovou zátěž, kterou je třeba rozdělit s patřičným uvážením.

  Spouštění

  Job lze naplánovat s různým typem spouštění. Jako:

  • jednorázové - spustí se jednou a pak už nikdy
  • po spuštění aplikace - spustí se pokaždé, když systém ObjectGears startuje
  • denní - spustí se ve vybraných dnech v požadovaný čas
  • měsíční - spustí se v požadovaný den v měsíci a v daném čase

  Job je možné vypnout pomocí nastavení Povoleno. Tím je zakázáno jeho spouštění, aniž by se musel mazat. Později je možné job nastavením příznaku zase aktivovat. U jobu je také moné nastavit jeho Platnost Od a Do. Job bude vykonáván pouze v tomto období.

  Zpracování

  Po spuštění jobu se začnou zpracovávat všechny kroky jobu. Počet těchto kroků není omezen a zpracovávají se v pořadí jak jsou zobrazeny na stránce JobSteps.aspx. Pořadí kroků můžete libovolně měnit pomocí šipek.

  Jednotlivé kroky je možno deaktivovat pomocí nastavení Povoleno. Při zpracování je deaktivovaný krok přeskočen.

  Pomocí nastavení Akce po... můžete řídit, jak se mají kroky zpracovávat.

  Historie jobu

  Každé spuštění logu je zaznamenáno do logu jobů (JobRuns.aspx). V něm naleznete informace, kdy job začal a kdy byl dokončen. Obsahuje i odkaz na podrobný log z průběhu zpracování (JobLog.aspx).

  Historie spouštění jobů

  Kromě historie jobu existuje ještě Historie spouštění jobů (JobStartLogs.aspx), což je log procesu vlastního zpracování jobů. Systém objectGears spouští více automatických jobů, např. údržbu logů, workflow, uživatelské joby, odesílání emailů atd. V tomto logu je zaznamenáno každé spuštění některého z těchto procesů.

  Pokud se tento log neplní, pak zřejmě správně neběží windows služba, která má toto zpracování na starosti.

  Časový plán

  Pokud je nadefinováno jobů více, či se spouští opakovaně, pak vám pro získání lepšího přehledu pomůže Časový plán jobů (JobsTimePlan.aspx). Tento plán má formu kalendáře a ukazuje, co se kdy bude spouštět. Lehce tak odhalíte místa, kdy se v krátkém okamžiku spouští více jobů a může docházet ke zvýšené zátěži systému, či nalézt volné časové okno pro nový job.

  Integrace

  Joby se často používají ke spouštění importů a exportů pro integrace s jinými systémy. V okamžiku, kdy přenesete produkční data do testovací nebo akceptační databáze, je nežádoucí, aby se tyto integrační joby spouštěli.

  Doporučujeme tedy pro importy a exporty nastavit příznak integrační. Pak při vlastním spuštění jobu a pokusu o spuštění exportu či importu bude vypsána chyba a ke spuštění nedojde.

  Příznak můžete nastavit i pro celý job. Jednoduše tak sdružíte více integračních objektů do jedné pracovní dávky. Zároveň se vám do logu zapíše pouze jedno hlášení (od jobu) místo několika (od exportu, importu...).

  Další informace o povolení/zakázání integrací.

  Ukončení jobu nebo kroku jobu skriptem

  V kroku jobu typu Skript je možné daný krok nebo celý job programově ukončit. K tomu lze použít tři způsoby s trochu rozdílným chováním:

  1) Ukončení jobu s hlášením, ale bez chyby.

  OGResult.IsError = false;
  OGResult.Message = 'Konec bez chyby';

  Tento způsob ukončí job a do logu jobu zapíše hlášení. Celý job skončí s Výsledek = OK.

  2) Ukončení jobu s hlášením a s chybou.OGResult.IsError = true;
  OGResult.Message = 'Konec s chybou';

  V tomto způsobu je job také ukončen a v logu jobu je hlášení. Navíc je job ukončen s Výsledek = Chyba.

  3) Ukončení kroku jobu s chybouOG.Throw('konec jobu');

  Tento způsob ukončí jeden konkrétní krok jobu s chybou. Podle nastavení v Akce po selhání kroku job pokračuje následujícím krokem nebo je celý job ukončen.

   

   

×