1. Projektová vrstva

  Článek: AN0001813Aktualizováno:: 11.04.2020

  V této vrstvě se řeší procesy Change and Release management a také Test management - ITIL verze 3 (viz oficiální stránka ITIL, ITIL na Wikipedii).

  Základní entitou této vrstvy je Projekt (Project). V zadání projektu se určuje jeho dopad na bázi Konfiguračních položek (Configuration items) - které položky přidává, které modifikuje a které odstraňuje. Toto má význam z pohledu budoucího posuzování naplnění scope projektu a dotažení všech zamýšlených činností do konce. (Jde např. o to, aby projekt, který nahrazuje zastaralou aplikaci novou byl uzavřen skutečně až poté, co je stará aplikace odstraněna, aby naopak nedošlo k nárůstu komplexity aplikačního portfolia a nároků na jeho údržbu, protože část procesů organizace původní aplikaci dále využívá.)

  Entitou z nižší, detailnější úrovně je Úkol (Task). Každý úkol spadá pod určitý projekt a nachází se v určitém Stavu (Status). Úkol se dotýká určitých Konfiguračních položek (Configuration item). Úkol může záviset na jiném úkolu, projekt může záviset na jiném projektu. Na základě úkolu může být zadán Servisní požadavek (Service request) na servisního partnera.

  Jednotlivé změny v bázi Konfiguračních položek se evidují v entitě Změna (Change). Změna se může odkazovat úkol, problém nebo incident a také na konfigurační položky, do kterých zasahuje.

  Pro oblast Release management slouží entity Změnový požadavek (Change request), Release (Release) a Konfikurační položky ve změnovém požadavku. Změnový požadavek je realizován v rámci určitého projektu a má stanoven, v jakém release bude nasazen. U konfiguračních položek ve změnovém požadavku se určuje, jaké položky budou nasazovány a kým.

  Pro plánování jednotlivých zásahů se používá entita Harmonogram (Work schedule). Každý plánovaný zásah je zadán časem zahájení a ukončení, určuje jakých konfiguračních položek se bude dotýkat a v rámci jakého projektu se dělá. Může odkazovat i na určitý release.

   

  Před implementací by model měl být upraven dle konkrétní situace a potřeb každého zákazníka.

   

   

   Další oblastí je řízení testování.

  Každý projekt má definovány Fáze (Project phases), v nichž jsou definovány UAT (User Acceptance Test) a které mají naplnit určité Požadavky (Detailed request). Pro jednotlivé požadavky jsou definovány Testovací případy (Test case), které představují Testovací scénáře (Test scenario) s určením konkrétních hodnot, které mají být v rámci testu použity. Každý scénář může být rozpracován do detailních Kroků testovacího scénáře (Test scenario step). Kdo v rámci kterého UAT provede jaký testovací případ se eviduje ve třídě Testovací případy pro UAT (Test case for UAT). V rámci každého proběhlého testu se mohou objevit Chyby (Defects). Každá nahlášená chyba se vztahuje ke konkrétnímu testu. Nad třídou Chyby je definována organizační struktura, která umožňuje řízení oprávnění na úroveň jednotlivých záznamů. To umožňuje sdílet evidenci všech chyb s různými partnery vyvíjejícími aplikace, přičemž partneři vidí pouze jim hlášené chyby. (Toto umožňuje centralizovat informace o řešení chyb jak vnitřními zdroji organizace tak externími partnery a nechat partnery evidovat postup prací přímo ve vlastní databázi zákaznika. Odpadá tak běžná praxe, kdy jednotlivé projekty řeší evidenci chyb odděleně s jednotlivými partnery a to i v rámci jednoho projektu, pokud se na něm podílí více partnerů. Projektoví manažeři a Test manažeři tak získávají ucelený přehled o postupu testování, které často představuje organizačně složitou aktivitu s velkým potenciálním dopadem do časování projektu.)

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×