1. Detail sloupce

  Článek: AN0002108Aktualizováno:: 12.03.2024

  Definované nastavení a vlastností vybraného atributu (sloupce).

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled atributů.
  Tvorba nového atributu.
  Uložení změn v atributu.
  Smazání atributu
  Přechod na zobrazení seznamu dat.
  Přechod na seznam pravidel. Pouze u sloupce typu soubor.
  Přechod na seznam vazeb sloupce.
  Přechod na historii nastavení sloupce (audit trail).

  Záložka: Základní vlastnosti

  Sekce: Nastavení

  • Třída - třída z daného modelu. Určuje třídu, k níž se atribut vztahuje. Po vytvoření (prvním uložení) atributu již není možné třídu změnit.
  • Id - Interní identifikátor atributu využívaný aplikací
  • Kód - Identifikátor atributu, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Název - Jméno atributu zobrazované v datech.
  • Popis - Popis atributu, který se zobrazí v detailu záznamu pod názvem atributu.
  • Typ sloupce - Datový typ atributu. Po vytvoření (prvním uložení) atributu již není možné datový typ změnit.
  • Povinné - Určuje, zda v záznamu musí být atribut vyplněn.
  • Počet řádek na zobrazení - Pro ovládací prvek, který nemá stanoveno zobrazení přes celý řádek, umožňuje stanovit, kolik dalších řádků ovládacích prvků se má zobrazit vedle tohoto ovládacího prvku. Příklad: Atribut X má stanoveno v Počtu řádek na zobrazení hodnotu 7. Zároveň platí, že výška ovládacího prvku tohoto atributu je 7 nebo více (musí být stanoveno v Počtu řádek). Předpokládejme, že v dané třídě je v pořadí za atributem X ještě 8 dalších atributů s jednořádkovými ovládacími prvky. Prvních sedm z nich se pak zobrazí vedle ovládacího prvku atributu X, ovládací prvek osmého posledního atributu se zobrazí pod ovládacím prvkem atributu X. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy jeden z ovládacích prvků, které by měly být zobrazeny "vedle", má stanoveno Zobrazit přes celý řádek. Počínaje tímto prvkem jsou všechny následující prvky již zobrazeny (standardně) pod ovládacím prvkem atributu X. Pokud by např. čvrtý ovládací prvek za prvkem s atributem X měl stanoveno zobrazit přes celý řádek, vedle prvku s atributem X se zobrazí jen tři následující prvky. Pokud by některý z prvků následujících za prvkem X byl víceřádkový, bude prvků vedle prvku X zobrazeno méně než 7 tak, že celková výška prvků vedle prvku X je 7.
  • Povolit editaci při vytváření - Stanoví, zda může být atribut vyplněn při vytváření záznamu.
  • Povolit editaci při změně - Stanoví, zda může být atribut změněn při editaci záznamu.
  • Text nápovědy - Text kontextuální nápovědy zobrazované u daného atributu ve formuláři s detailem záznamu. Do atributu je možné vložit html značky pro formátování textu.

  Sekce: Nastavení dle typu sloupce

  V závislosti na datovém typu atributu mohou být v sekci "Nastavení dle typu sloupce" definice atributu zobrazeny i následující vlastnosti.

  • Min. délka textu - Umožňuje stanovit minimální délku textu, který musí být do atributu zadán.
  • Max. délka textu - Umožňuje stanovit maximální délku textu, který musí být do atributu zadán.
  • Režim přidávaných komentářů - Určuje, zda má být text zadaný při editaci zařazen před dosavadní text v atributu s uvedením kdo a kdy nový text přidal a zda má být chráněn před modifikací. Pouze nové komentáře mohou být přidány.
  • Min.hodnota - Umožňuje určit minimální hodnotu, které atribut může nabýt.
  • Max.hodnota - Umožňuje určit maximální hodnotu, které atribut může nabýt.
  • Použít jako odkaz - Umožňuje určit, zda má být hodnota atributu interpretována jako html odkaz.
  • Formát odkazu - Umožňuje definovat způsob sestavení odkazů z hodnoty atributu.
   Odkaz je možné sestavit dvěma způsoby:
   1. Celý řetězec zadaný uživatelem se interpretuje jako odkaz, pokud je tento atribut nastaven na '{#}'.
   2. Řetězec zadaný uživatelem se použije jako část odkazu. Příklad: Do formátu odkazu napíšeme 'http://{#}' a uživatel pak zadává např. www.seznam.cz, www.google.com atd.
   Odkaz může použít i hodnotu z jiného sloupce dotazu - např. './DataDetail.aspx?Id='+Cstring(Column('fullid'))

   

  • Název okna pro odkaz - Umožňuje určit, jak má být otvírána stránka s odkazem. Po nevyplnění se odkaz otevře do stejného okna jako je aplikace. Po zadání se otevře v novém okně se zadaným jménem. Jedná se o vlastnost TARGET odkazu v html. Je možné použít i předdefinované hodnoty. Více např. na: http://www.jakpsatweb.cz/html/odkazy.html Hodnota _blank určí, že odkaz bude otevřen do nového okna, jiná vyplněná hodnota způsobí otevření do nového okna, které si prohlížeč interně pojmenuje dle vyplněné hodnoty. Nevyplněná hodnota znamená, že se odkaz otevře ve stávajícím oknu namísto aplikace.
  • Jako HTML - Určuje, zda má být text interpretován jako HTML. Sloupec je pak editován pomocí ObjectGears HTML editoru.
  • Lokalizovaná hodnota - Určuje, zda má být text interpretován jako lokalizovaná hodnota (např. hodnota "en-US::Report name~de-DE::Berichtsname~cs-CZ::Název reportu" bude uživateli s lokalizací en-US interpretována jako "Report name" a uživateli s lokalizací cs-CZ jako "Název reportu").
  • Počet řádek (pro HTML) - Určuje počet řádek při zobrazení HTML.
  • Css třída obsahu - Třída s Css styly - CSS třída elementu, který je kolem HTML obsahu. V editoru se jedná o element BODY, ale při zobrazení HTML obsahu pomocí skriptů to může být třeba DIV (závisí na implementaci). Pokud tedy v HTML editoru použijete tag H1 a "Css třída obsahu" nastavíte na "help", pak v souboru s CSS styly použijte tuto definici:
   .help h1 { ... }
   Všimněte si, že help je obecný a nemá přímý vztah ke konkrétnímu elementu. Tak můžete použít stejné styly pro zobrazení v HTML editoru a ve webpartu Skript na stránce (viz. model Znalostní báze).
  • Url souboru se styly - Url k souboru se styly - externí soubor s CSS styly pro formátování HTML obsahu v editoru.
  • Výchozí hodnota - Umožňuje definovat výchozí hodnotu atributu.
  • Formát zobrazení - Definuje formát zobrazení hodnoty. Např. {0:N2} zobrazí číslo s dvěma desetinnými místy.
  • Formát výběru - určuje detail ovládacího prvku pro výběr času.
  • Zarovnání času - pokud formát výběru obsahuje nižší detail času než formát zobrazení (např. datum a čas pro formát zobrazení a pouze datum pro formát výběru), zarovnání definuje nastavení detailnější složky (např. času), kterou uživatel nemůže svým výběrem ovlivnit.
  • V seznamu zobrazit součtové informace - Zaškrtnutím příslušných charakteristik (minimum, maximum, průměr, součet) určíte ty, které se mají v Sum řádku zobrazit.
  • Formát zobrazení Sum řádku - U datového typu datum, celé a desetiné číslo definuje formát zobrazení hodnot v součtovém řádku. Např. {0:N2} zobrazí číslo s dvěma desetinnými místy, {0:dd.MM.yyyy} zobrazí datum a čas ve fomátu datumu. Pokud je formát zadán chybně, bude v Sum řádku uvedeno "?".
  • Typ vazby - U datového typu Odkaz do jiné třídy definuje typ vazby s danou třídou.
  • Referencovaná třída - Definuje třídu, na jejíž záznamy se atribut bude odkazovat.
  • Třída pro omezení záznamů - Definuje třídu, která bude použita pro omezení výběru záznamů v atributu typu číselník.
   Příklad použití: Chceme vytvořit třídu evidující poptávku po automobilu. V záznamu má být kromě dalších údajů zvolena značka, model a následně typ motoru. Uživatel má vybrat značku, následně model auta (z modelů dané značky) a nakonec typ motoru (z motorů dostupných pro vybraný model). V aplikaci již existuje normalizovaný model - třída značek, třída modelů (odkazujících se na značku) a třída typů motoru (odkazující se na model). Našeho cíle dosáhneme tak, že do vytvářené třídy přidáneme: 1. atribut značky (číselník odkazující se na třídu značek), 2. atribut modelu (číselník odkazující se na třídu značek) - u tohoto atributu zvolíme třídu pro omezení záznamů (Značka), 3. atribut typu motoru (číselník odkazující se na třídu typů motorů) - u tohoto atributu zvolíme třídu pro omezení záznamů (Model).
  • Odkaz na uživatele - Určuje, že atribut se bude odkazovat na uživatele aplikace.
  • Zobrazit obrázek uživatele - zobrazí kruh s iniciály uživatele nebo obrázkem uživatele, pokud je systém pro to nakonfigurován.
  • Řadit dle sloupce - Definuje atribut z referencované třídy, podle něhož budou řazeny záznamy referencované třídy při výběru hodnoty.
  • Řadit vzestupně - Určuje vzestupné/sestupné řazení záznamů v referencované třídě při výběru.
  • Přesměrovat na stránku - Určuje stránku, na kterou bude uživatel přesměrován (místo detailu záznamu) při kliku na odkaz.
  • Název proměnné pro Id v url - Název proměnné, která se připojí k url. Lze zadat více proměných. K poslední proměnné se připojí Id záznamu.
  • Odkaz je klikací - Určuje, zda má odkaz fungovat jako link, na který může uživatel kliknout. Pokud uživatel nemá oprávnění na zobrazení záznamu v cílové třídě, odkaz se mu jako link nezobrazí.
  • Počet zobrazených záznamů - Umožňuje určit výšku ovládacího prvku prostřednictvím počtu záznamů, které mají být najednou zobrazeny. Pokud hodnota není zadána, je zobrazeno 5 záznamů.
  • Zobrazit Hexa kód - U datového typu Barva zobrazí hexadecimální kód barvy.
  • Zobrazit RGB kód - U datového typu Barva zobrazí RGB kód barvy.
  • Seznam povolených barev - Umožňuje omezit nabízené barvy. Barvy zadávejte dle příkladu: "ff00cc", "aabbcc", "000000"
  • Způsob uložení souborů - Určuje způsob uložení souborů.
   • V databázi
   • Na disku - soubory se ukládají do cesty definované ve web.config
   • Na FileStream - volba se zobrazuje, pokud je v databázi povolen Filestream
  • Mazat nejstarší soubory - Určuje, zda při překročení maximálního počtu souborů, dojde ke smazání nejstaršího souboru.
  • Max. počet souborů - Určuje kolik souborů lze nejvýše k záznamu připojit.
  • Max. velikost souboru - Určuje max. velikost souboru, který lze k záznamu připojit. Číslo je třeba doplnit jednotkou v comboboxu (B, KB, MB).
  • Typ mazání souborů - Určuje způsob mazání souborů v záznamu.
   • Nemazat - smazání přiloženého souboru není možné.
   • Logicky smazat - soubor je označen jako smazaný. Je však možné ho zobrazit.
   • Mazat pouze obsah souboru - soubor je označen jako smazaný a není možné ho zobrazit.
   • Fyzicky smazat - soubor je zcela a trvale odstraněn včetně záznamů z archívu (audit trail).
  • Zobrazit obrázky v galerii - Určuje, zda mají být soubory typu obrázek po otevření zobrazeny v galerii, kterou může uživatel procházet.
  • Zobrazit náhled obrázku - Pokud je u sloupce zároveň nastaveno Zobrazit obrázky v galerii, zobrazí náhled obrázku také přímo v detailu záznamu.
  • Seznam povolených přípon - Seznam přípon sloupců, oddělených čárkou, které je možné přikládat. Pokud není vyplněno, lze vkládat všechny typy souborů. Přípony, které lze vložit, jsou určeny i nastavením souboru web.config - viz Povolené typy souborů.
  • Povolit sekvence - Určuje, zda má být hodnota ve sloupci vypočítána na základě sekvence. Pokud je na sloupci povolena sekvence, je daný sloupec pouze ke čtení.
  • Formát sekvence - Určuje formát sekvence.
  • Vytvořit novou hodnotu - Určuje u sloupce typu GUID, že již při otevření nového záznamu bude automaticky vyplněn nový identifikátor.
  • Placeholder - Určuje placeholder. Zašedlý text ve sloupci, pokud pole neobsahuje žádnou hodnotu.
  • Regulární výraz - Výraz definující podmínku, kterou musí splnit text v daném sloupci. Viz příklady na webech Sitepoint nebo Microsoft. ObjectGears používá Regex třídu .NET Frameworku.
  • Chybové hlášení reg. výrazu - Chybové hlášení, které se zobrazí, pokud zadaný text nesplňuje podmínku regulárního výrazu.
  • Zobrazit jako tagy - Určuje, že hodnoty ve sloupci mají být zobrazeny jako tagy.

  Sekce: Vzorce pro počítaný sloupec

  • Vzorec pro nový záznam - Vzorec nebo hodnota, které budou použity pro uložení hodnoty do daného sloupci při založení záznamu.
  • Vzorec pro změnu záznamu - Vzorec nebo hodnota, které budou použity pro uložení hodnoty do daného sloupci při změně záznamu.

  Sekce: Výchozí zobrazení

  Tato sekce je dostupná pouze u datového typu Odkaz do jiné třídy.

  • Způsob zobrazení více odkazů v seznamech - Určuje, jak mají být při vztahu M:N s referencovanou třídou zobrazeny odkazy z referencované třídy.
  • Odkazy v seznamech jsou klikací - Určuje, zda mají odkazy na záznamy referencované třídy vést po kliknutí uživatelem k přechodu na detail referencovaného záznamu.
  • Výběr ve vyhledávacím formuláři - Určuje, zda se mají hodnoty vybírat ve vyhledávacím formuláři místo v comboboxu.
  • Výchozí výběr záznamů - Určuje, zda se má zobrazovat control pro výběr záznamů ve vyhledávacím formuláři.

  Sekce: Rozšiřující ovládací prvky

  • Externí kódy - kódy controlů, které se mají pro daný sloupec nastavit. Kód se zadává včetně modulu, který ho definuje. Kódů lze zadat více a oddělit středníkem. Ikonka controlu i jeho tooltip se definuje v modulu.

  Sekce: Auditní informace 

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (sloupec)
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (sloupce)
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (sloupci)
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (sloupce)

  Záložka: Skripty

  Sekce: Skript před čtení obsahu souboru

  • U sloupce typu soubor definuje skript, který se provede před čtením obsahu souboru. Skript lze využít např. pro řízení oprávnění k souboru.

  Záložka: Reference

  Sekce: Nastavení reference

  • Filtr - Definice filtru určujícího záznamy z odkazované třídy, které mají být nabízeny v ovládacím prvku v sloupce. Jde o alternativní nastavení k nastavení pomocí skriptu (viz níže).

  Sekce: Zobrazit sloupce

  • Výběr sloupců odkazované třídy, které se mají zobrazit ve vyhledávacím formuláři.

  Sekce: Skript

  • Skript pro určení záznamů, které se mají nabízet ve vyhledávacím formuláři nebo comboboxu. Jde o alternativní nastavení k nastavení pomocí filtru (viz výše).
  • Pokud nastavíte skript u sloupce typu Odkaz na uživatele, dojde automaticky ke skrytí volby Vybrat mě v detailu záznamu. Toto chování můžete potlačit skriptem pro detail záznamu v nastavení třídy:

  Příklad:

  function OnPreRender()
  {
    OGColumns['assignto'].ColumnUI.ShowSelectMe = true;
  }

×