1. Machine (OS server)

  Článek: AN0002420Aktualizováno:: 02.05.2020

  Machine je hlavní entitou systémové vrstvy Konfigurační databáze. Eviduje servery a další nehmotné entity, určené operačním systémem, ne fyzickým zařízením.

  Konfigurační databáze ObjectGears obsahuje entitu Machine (OS server) určenou pro servery v nehmotném smyslu slova a odlišuje je tak od objektů evidovaných ve třídě Zařízení (Hardware vrstva). V prvotních fázích evidence konfiguračních položek nám vlastnosti obou entit mohou splývat a v tabulce se seznamem serverů tak možná máte vlastnosti jako název serveru, IP adresa, operační systém, windows doména a spolu s nimi i výrobce, model hardware, sériové číslo, rok výroby, konec podpory, inventární číslo a umístění serveru (místo v racku, budova, lokalita).

  Obě kategorie je vhodné oddělit a lépe rozlišit pojem serveru. V případě fyzického předmětu hovořme o Zařízení, s nímž jsou spojeny vlastnosti jako výrobce, model, sériové nebo inventární číslo. Server, jehož klíčovou vlastností je většinou operační systém, budeme nazývat Machine (OS server). Ve třídě Machine budeme evidovat kromě fyzických a virtuálních serverů, také farmy serverů, clustery, clusterové služby a další entity.

  Automatický import dat

  Tuto entitu je možné automaticky plnit pomocí infrastrukturní funkce OG_Servers

  Hlavní vlastnosti třídy Machine (OS server)

  Vlastnost Popis
  Kód (Code) Automaticky generovaný kód konfigurační položky. Vlastnost zděděná z předka Konfigurační položky.
  Status (Status) Status machine.
  Název (Name) Název machine.
  Zodpovědný (Responsible) Uživatel ObjectGears zodpovědný za konfigurační položku.
  Popis (Description) Popis machine.
  OS (OS) Operační systém.
  Virtuální na (Virtual on) Cluster nebo objekt virtualizační platformy, na níž machine běží. Týká se clusterových služeb a virtuálních serverů.
  Fyzický na (Physical on) Zařízení, na němž server běží. Týká se fyzických (nativních) serverů.
  Člen farmy / clusteru (Member of farm / cluster) Farma nebo cluster, jejichž je server členem.
  IP (IP) Primární adresa serveru.
  IP v záložním centru (Back-up datacenter IP) Adresa serveru v záložním datacentru.
  Management IP (Management IP) IP adresa karty vzdálené vzdálené správy. Týká se fyzických serverů.
  Počet CPU Počet CPU.
  RAM RAM in GB.
  VM název (VM name) Název virtuální machine ve virtualizační platformě (VMware, Hyper-V...).
  VM Used (GB) Prostor používaný serverem ve virtualizační platformě (VMware, Hyper-V...).
  VM Provisioned (GB) Prostor poskytnutý serveru virtualizační platformou (VMware, Hyper-V...).
  Kategorie patchování (Patching category) Kategorie (skupina serverů), v níž dochází k patchování serveru.
  Typ machine (Machine type) Typ machine (např. server, cluster, cluster service, appliance, workstation, farm...).
  Spravováno kým (Administered by) Organizace zodpovědná za správu serveru - např. u serverů zapůjčených/spravovaných dodavatelem.
  Tým (Team) Tým, jemuž server patří.
  DHCP rezervace (DHCP reservation) Indikuje, že server využívá DHCP rezervaci IP adresy.
  Windows doména (Windows domain) Doména, do níž server patří.
  DNS jméno (DNS name) DNS název serveru.
  Prostředí (Environment) Prostředí, do nějž server patří (např. Vývoj, Test, Akceptace, Produkce).
  Bezpečnostní zóna (Security zone) Bezpečnostní zóna, do níž server patří (např. Vnitřní síť, jednotlivé DMZ, Internet).
  Restart během business dne (Restart during business hours) Indikuje, že server může být restartován během obchodního dne.
  Okno údržby (Service window) Okno, v němž může probíhat údržba serveru.
  Preferovaný nód (Preferred node) Nód preferovaný pro běh serveru.
  Aktuální nód (Current node) Nód, na němž server aktuálně běží.
  Failover nód (Failover node) Nód, na nějž bude server přesunut v případě pádu aktuálního nódu.
  SAN hostname (SAN hostname) Název serveru v síti SAN.
  VM notes (VM notes) Poznámky k serveru z virtualizační platformy.

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×