1. Operátory pro funkce

  Article: AN0002154Updated:
  Operátor Použití Příklad
  + 1. Sčítání čísel
  2. Spojování řetězců
  1. 5+2 = 7
  2. 'jmeno'+'@'+'domena'
  - Odečítání čísel 5-2 = 3
  * Násobení čísel 5*2 = 10
  : Dělení čísel 5:2 = 2.5
  . Oddělovač desetinné části čísla 5.2
  % Zbytek po celočíselném dělení (modulo) 5%2 = 1
  || Logický součet (disjunkce)  
  && Logický součin (konjunkce)  
  ! Logická negace  
  not Logická negace  
  ^ Exclusivní logický součet (součet modulo 2, XOR)  
  < Menší než 5<2 = false
  > Větší než 5>2 = true
  <= Menší nebo rovno  
  >= Větší nebo rovno  
  = Rovná se  
  == Rovná se  

   

  Operátor not je třeba zapsat malými písmeny.

×