1. Webové služby

  Article: AN0002060Updated: 14.08.2020

  Webové služby (WS) představují jednu z možností jak externě načítat nebo ukládat data do systému ObjectGears. Výhoda WS je v propojení více aplikací do jednoho většího celku. Propojení je možné přes různé platformy (windows, unix, linux) nebo různé programovací jazyky (.NET, java...).

  Přístup na webové služby (WSDL)

  Pro přístup na všechny webové služby použijte adresu:  http://vasweb/OGService.asmx

  Pro WSDL popis služby je k dispozici stránka: http://vasweb/OGService.asmx?WSDL

  Povolení webových služeb

  Webové služby jsou ve výchozí konfiguraci zakázané a je třeba je explicitně povolit. Povolení je třeba na třech úrovních. Toto kaskádové povolení je pro zvýšení bezpečnosti (omezení nepovoleného volání) a dává též možnost webové služby okamžitě zakázat.

  Povolení v souboru web.config

  V první řadě je třeba webové služby povolit v souboru web.config. Jedná se o nastavení EnableWebServices. Povolené hodnoty jsou:

  • True - služby jsou povoleny
  • False – služby jsou zakázány

  Pokud nechcete webové služby používat, pak nechte volbu na False.

  Povolení na třídě / dotazu / exportu / importu

  Na konkrétní třídě / dotazu / exportu / importu / workflow nastavte volbu Povolit přístup přes webové služby a uložte.

  Přístupové role

  Poslední stupeň pro povolení volání webové služby je v nastavení příslušné role pro účet, pod kterým budete službu volat. Tento účet musí být zaveden jako uživatel v systému ObjectGears. Požadované právo závisí na webové službě, kterou chcete volat (viz následující tabulka). Můžete tak různým uživatelům (servisním účtům) povolit jen různé WS. Jedna může jen číst z určitých tříd a jiná aktualizovat záznamy.
   

  Webová služba Právo

  RunImport

  RunImportById

  Spustit import

  RunExport

  RunExportById

  Spustit export

  GetData

  GetDataById

  Čtení dat
  GetDataByFilter Čtení dat
  GetDatas Čtení dat
  InsertData Vkládání dat
  UpdateData Změna dat
  DeleteData Mazání dat
  ...WorkflowSeq Spustit workflow
  CallEvent Aktivace události

   Seznam webových služeb

  V následujících tabulkách je seznam WS rozdělených podle skupin použití, které systém ObjectGears poskytuje.

  Přehled všech webových služeb a jejich definici naleznete na adrese: http://__vas_web__/OGService.asmx

  Služby pro práci s daty

  Webová služba Popis

  GetData

  GetDataById

  Metoda vrátí jeden záznam pro vybranou třídu nebo dotaz.
  GetDataByFilter Metoda vrátí první záznam vyhledaný dle filtru.
  GetDatas Metoda vrátí záznamy dle zadaného filtru.
  InsertData Metoda vloží jeden záznam do třídy.
  InsertDatas Metoda vloží více záznamů do třídy.
  UpdateData Metoda změní jeden existující záznam ve třídě.
  UpdateDatas Metoda změní více existujících záznamů ve třídě.
  DeleteData Metoda smaže jeden existující záznam ve třídě.
  DeleteDatas Metoda smaže více existujících záznamů ve třídě.

  Služby pro práci s importem a exportem

  Webová služba Popis

  RunImport

  RunImportById

  Metoda spustí vybraný import.

  RunExport

  RunExportById

  Metoda spustí vybraný export.

  Služby pro práci s workflow

  Webová služba Popis

  RunWorkflowSeq

  RunWorkflowSeq2

  Metoda spustí vybrané workflow.
  FailedWorkflowSeq Metoda ukončí vybrané workflow a nastaví, že skončilo s chybou.
  CancelWorkflowSeq Metoda ukončí vybrané workflow a nastaví, že bylo uživatelem zrušeno.
  PauseWorkflowSeq Metoda pozastaví vybrané workflow a nastaví mu stav pauza.
  ContinueWorkflowSeq Metoda pustí pozastavené vybrané workflow.
  GetWorkflowSeqState Metoda vrátí stav vybraného workflow.
  CallEvent Metoda aktivuje událost.

  Ostatní služby

  Webová služba Popis
  RunScript Metoda spustí skript definovaný v modelu.
  CheckParameter Metoda zkontroluje, zda souhlasi zadaná hodnota parametru s aktuální hodnotou v ObjectGears.

  Výsledek volání webové služby

  Všechny webové služby vrací některou instanci objektu OG…Result. Výsledek obsahuje informaci, zda volání proběhlo úspěšně či došlo k chybě.

  Výsledný objekt Popis
  OGDataResult Výsledek pro volání WS pro práci s daty.
  OGImportResult Výsledek pro volání WS pro import.
  OGExportResult Výsledek pro volání WS pro export.
  OGWorkflowSeqResult Výsledek pro volání WS pro workflow.
  OGScriptResult Výsledek pro volání WS RunScript.

  Všechny tyto výsledné objekty, které vrací WS mají tyto společné vlastnosti:

  Vlastnost Popis
  IsOk Příznak za při volání WS došlo k chybě.
  ErrorMessage Seznam chyb.

  Tyto vlastnosti informují, zda volání WS dopadlo úspěšně či nikoli. Za chybu se považuje neočekávaná výjimka nebo zásadní chyba.

×