1. Prioritizace Úloh řešitele

    Article: AN0002017Updated:

    Uživatelé ObjectGears pracující v jednotlivých procesech mají k dispozici jednu frontu úloh, která každému z nich určuje aktuální priority, ať už pracuje na katalogových požadavcích a hlášeních uživatele, incidentech a problémech, úkolech, podílí se na testování nebo odstranění závad hlášených při testech. Priorita je určena dle cílového času vyřešení konkrétní položky. Způsob určení tohoto času se u jednotlivých položek liší - např. katalogový požadavek má čas na své vyřízení stanoven ve svých parametrech, cílový čas vyřešení incidentu je dán jeho dopadem a urgentností a u úkolu je cílový čas určen dohodou nebo rozhodnutím manažera.

    Kromě práce na frontě úloh pracovník vytváří články ve Znalostní bázi reflektující znalosti, které je třeba sdílet a uchovat pro budoucí potřebu organizace. Dále plánuje akce v Harmonogramu, aby byly včas identifikovány kolize s jinými plánovanými akcemi nebo dodávanými službami. Další aktivitou je údržba báze Konfiguračních položek.

×