1. Financial management

  Article: AN0001771Updated:

  Proces Financial management poskytuje finanční pohled na hodnotu IT služeb a jim odpovídajících položek.

  Výstupy tohoto procesu umožní organizaci odpovědět na následující typy otázek:

  • Které služby nás stojí nejvíce a proč?
  • Jaké máme typy a objemy služeb a jaký budget na ně potřebujeme?
  • Vytváříme služby, které jsou poskytovány za tržní ceny, snižují riziko a nabízejí přidanou hodnotu?
  • Kde se nacházejí největší příležitosti pro zvýšení efektivnosti služeb?

  Proces Financial management umožní rozhodnutí, na které služby se organizace zaměří vlastními zdroji a které pro ni bude v danou chvíli výhodnější nakupovat od třetích stran. Dalším výstupem je plán rozpočtu odpovídající plánované úrovni (požadavky na techniku, způsob práce atd.) a objemu poskytovaných služeb (např. počet uživatelů).

   ObjectGears podporuje proces Financial management pomocí entit Nákladových modelů, které jsou vytvořeny pro jednotlivé služby. Každé službě (ať už je poskytována koncovému zákazníkovi nebo jde o interní službu v rámci IT) je přiřazen Účet, na který jsou alokovány přímé náklady vztahující se ke konkrétní službě a adekvátní podíl nepřímých nákladů, které je třeba mezi služby rozdělit podle stanoveného klíče. Hierarchie služeb umožňuje náklady spojené se službou A přenášet na jiné služby B, C..., pokud tyto služby B, C...využívají službu A. Podkladem pro alokaci nákladů (Účetní transakci) je Účetní dokument (např. faktura, interní kalkulace atd.).

  Na základě smluv s příjemci služeb je pak možné vystavovat faktury (ITIL model Chargeback) či pouze informovat příjemce služeb o výši nákladů, které jsou s jimi konzumovanými službami spojené.

×