1. Utilita DiskSizer

  Article: AN0001767Updated: 04.10.2018

  Program DiskSizer je utilita pro automatické zjišťování velikosti obsazenosti uživatelských a útvarových adresářů. Pro zadané adresáře spočítá celkovou velikost a počet souborů. Podle konfigurace lze získat hodnoty dle konkrétních přípon.
  Lehce tak naleznete uživatele, kteří na firemní síť ukládají videa, fotky, písničky. Zbytečně tak zabírají cenné místo a zároveň se může jednat o kradený obsah.

  Výstup z DiskSizeru se importuje do modelu DiskSize, kde se udržuje historie obsazenosti. Zároveň pomocí reportů máte přehled o TOP 100 největších "obsazovatelů" disků a TOP 100 největších "potencionálních" uživatelů s nelegálním obsahem.

  V konfiguraci lze definovat jeden nebo více adresářů, které se mají kontrolovat. Předpokládá se hlavní adresář (root), ve kterém jsou umístěny podadresáře pro jednotlivé uživatele, útvary..., které jsou předmětem kontroly.

  Těchto root adresářů je možné definovat několik, čímž pohodlně pokryjete umístění na různých serverech.

  Další důležitou vlastností konfigurace je možnost mapování přípon souborů na typy dokumentů. Pro jeden typ dokumentu lze stanovit více přípon. Např. pro typ VIDEO stanovíte přípony avi, kmp, mp4... Ve výstupu pak bude zobrazen jen počet souborů a celková velikost pro typ VIDEO. Pokud potřebujete sledovat některé konkrétní přípony samostatně, pak si pro ně vytvořte vlastní typy.

  Z hlediska typů souborů lze použít dva speciální:
         "" - (prázdná přípona) - pro soubory bez přípony
         "*" - pro všechny ostatní nesledované přípony

  <extension name="" type="noext" />
  <extension name="*" type="others" />

  Ve vytvořeném výstupu získáte pro každý adresář v root adresáři a typ přípony jeden záznam (řádek v souboru). Každý řádek obsahuje datum, identifikaci analyzovaného adresáře, identifikaci podadresáře, daný typ přípony, celkový počet souborů a celkovou velikost přes všechny nalezené soubory daného typu přípony.

  date;place;directory;subdirectory;type;count;sizeinbytes
  2015-01-01 12:45:10;place 1;users;acoount0001;doc;25;6113056
  2015-01-01 12:45:10;place 1;users;acoount0001;txt;20;13645
  2015-01-01 12:45:10;place 1;users;acoount0002;doc;1;256
  2015-01-01 12:45:10;place 1;users;acoount0002;video;11;128256
  2015-01-01 12:45:10;place 1;users;acoount0003;txt;13;8155136

  Spuštění DiskSizeru

  Program má jeden parametr, který určuje cestu ke konfiguračnímu souboru.

  O.DiskSizeru cesta_ke_konfiguraci

  Cestu můžete zadat absolutně nebo relativně od adresáře, kde je program umístěn. Pokud mát konfiguraci ve stejném adresáři jako program, pak lze zadat pouze:

  O.DiskSizeru definition.xml

  Formát konfigurace

  V konfiguračním souboru se nastavují adresáře, pro které chcete zjistit velikost. Zároveň zde definujete seznam sledovaných přípon a jejich mapování.

  Element Place

  V elementu place definujete výstupní soubor. Elementů place můžete do definice umístit více.

  V atributu name můžete jednotlivé place pojmenovat. Tento název se posléze zapisuje do výstupního souboru a použijete jej pro bližší identifikaci sledovaných adresářů.

  Elementem outputFile nastavte úplnou cestu a název výstupního souboru. Soubor bude vygenerován ve tvaru CSV.

  Element Directory

  Element directory popisuje hlavní adresář, který chcete sledovat. V rámci jednoho elementu place můžete zadat jeden nebo více sledovaných adresářů.

  V atributu name můžete root adresář pojmenovat pro rozlišení ve výsledných datech.

  V elementu rootDirectory zadejte jeho umístění.

  V elementu subDirectory můžete definovat masku pro podadresáře v root adresáři. Pokud chcete spočítat všechny podadresáře, pak zadejte *.

  V elementu fileMask můžete definovat masku pro sledované soubory. Do výpočtu velikostí se pak zahrnou jen tyto, ostatní budou ve výsledku ignorovány. Pro sledování všech souborů zadejte masku *.*.

  Element Extension

  Tento element definuje mapování přípon souborů na typ přípon, který se zapíše do výsledného CSV souboru.

  Do atributu name zadejte název přípony. Do atributu type zadejte název typu, který bude zapsán do výstupního souboru.

  Každou příponu definujte pouze jednou. Typy přípon můžete zadat opakovaně. Všechny přípony se stejným typem budou sečteny do jednoho výsledku ve výstupním souboru.

  Pro soubory bez přípon, použijte prázdný atribut name. Pro všechny nepopsané přípony použijte hodnotu *

  Ukázka definice

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <definition>
    <places>
      <place name="place_name">
        <outputFile>C:\data-result.csv</outputFile>
        <directories>
          <directory name="dir_name">
            <rootDirectory>C:\Users\</rootDirectory>
            <subDirectory>*</subDirectory>
            <fileMask>*.*</fileMask>
          </directory>
        </directories>
      </place>
    </places>
    <extensions>
      <extension name="aspx" type="asp" />
      <extension name="dll" type="app" />
      <extension name="txt" type="document" />
      <extension name="doc" type="document" />
      <extension name="docx" type="document" />
      <extension name="" type="noext" />
      <extension name="*" type="others" />
    </extensions>
  </definition>

  Licence

  Program je vyvíjen jako součást systému ObjectGears, nicméně je zároveň uvolněn pro volné použití včetně komerčního. Aktuální verzi můžete stáhnout prostřednictvím instalátoru.

×