1. Datový typ OG.Utils.Image

  Article: AN0001718Updated: 10.05.2021

  Objekt obsahuje funkce pro práci s obrázky - od vytvoření, přes malování, až po uložení na disk.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  Bitmap Bitmap Zpracovávaný obrázek ve formě bitmapy.
  void Dispose() Metoda uvolní všechny alokované systémové zdroje. Nutno volat po ukončení práce.
  void Create(int width, int height) Vytvoří obrázek o zadané šířce a výšce.
  void CreateFromFile(string fileName) Vytvoří obrázek načtením ze souboru.
  void CreateFromImage(System.Drawing.Image image) Vytvoří obrázek z jiného obrázku.
  void CreateFromBytes(byte[] bytes) Vytvoří obrázek z pole bytes.
  void SaveAsBmp(string fileName) Uloží obrázek jako bitmapu.
  void SaveAsGif(string fileName) Uloží obrázek jako gif.
  void SaveAsIcon(string fileName) Uloží obrázek jako ikonu.
  void SaveAsJpeg(string fileName) Uloží obrázek jako jpeg.
  void SaveAsPng(string fileName) Uloží obrázek jako png.
  byte[] SaveAsBmp() Uloží obrázek jako bmp do pole bytes.
  byte[] SaveAsGif() Uloží obrázek jako gif do pole bytes.
  byte[] SaveAsIcon() Uloží obrázek jako ikonu do pole bytes.
  byte[] SaveAsJpeg() Uloží obrázek jako jpeg do pole bytes.
  byte[] SaveAsPng() Uloží obrázek jako png do pole bytes.
  void ResizeToMax(int maxWidth, int maxHeight) Metoda změní velikost obrázku, tak aby nebyla překročena max šířka ani výška. Při změně je zachován poměr stran obrázku.
  void Resize(int width, int height) Metoda změní velikost obrázku.
  int Width Šířka obrázku.
  int Height Výška obrázku.
  void MakeTransparent(Color color) Metoda vytvoří ze zadané barvy v obrázku průhlednou.
  Font CreateFont(string familyName, int size, bool isBold, bool isItalic, bool isUnderline, bool isStrikeout) Funkce vrátí font.
  Pen CreatePen(Color color) Funkce vrátí pero pro kreslení čar.
  Brush CreateSolidBrush(Color color) Funkce vrátí štětec pro vyplňování ploch.
  void SetPixel(int x, int y, Color color) Metoda nastaví barvu zadanému pixelu.
  void Clear(Color color) Metoda vymaže barvu z obrázku.
  void DrawText(string text, Font font) Metoda nakreslí text.
  void DrawText(string text, Font font, int maxWidth) Metoda nakreslí text o maximální šířce. Text, který se na šířku nevejde, je nakreslen na další řádek.
  void DrawArc(Pen pen, int x, int y, int width, int height, int startAngle, int sweepAngle) Metoda nakreslí oblouk.
  void DrawEllipse(Pen pen, int x, int y, int width, int height) Metoda nakreslí elipsu.
  void DrawImage(System.Drawing.Image image, int x, int y) Metoda nakreslí obrázek.
  void DrawImage(System.Drawing.Image image, int x, int y, int width, int height) Metoda nakreslí obrázek.
  void DrawLine(Pen pen, int x1, int y1, int x2, int y2) Metoda nakreslí čáru.
  void DrawPie(Pen pen, int x, int y, int width, int height, int startAngle, int sweepAngle) Metoda nakreslí kruhovou výseč.
  void DrawRectangle(Pen pen, int x, int y, int width, int height) Metoda nakreslí obdélník.
  void FillEllipse(Brush brush, int x, int y, int width, int height) Metoda nakreslí vyplněnou elipsu.
  void FillPie(Brush brush, int x, int y, int width, int height, int startAngle, int sweepAngle) Metoda nakreslí vyplněnou kruhovou výseč.
  void FillRectangle(Brush brush, int x, int y, int width, int height) Metoda nakreslí vyplněný obdélník.

   

×