1. Datový typ OG - FromToIntervalList

  Article: AN0001700Updated:

  Objekt je seznam objektů FromToInterval.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  int IndexOf(FromToInterval item) Funkce najde zadanou instanci v seznamu. Pokud není nalezena, je vrácena hodnota -1.
  void Insert(int index, FromToInterval item) Metoda vloží do seznamu nový prvek na zadanou pozici.
  void RemoveAt(int index) Metoda dle zadané pozice smaže prvek.
  FromToInterval this[int index] Funkce vrátí prvek seznamu dle zadané pozice.
  void Clear() Metoda vymaže seznam.
  bool Contains(FromToInterval item) Funkce vrátí TRUE, pokud je zadaná instance v seznamu nalezena. Jinak vrátí FALSE.
  int Count Funkce vrátí počet záznamů v seznamu.
  bool Remove(FromToInterval item) Metoda ze seznamu smaže zadanou instanci.
  void Add(int from, int to) Metoda přidá nový prvek na konec seznamu.

  Pro vytvoření seznamu intervalů, používejte funkci Add. Ta kontroluje rozsah hodnot from a to a zároveň provádí slučování intervalů v seznamu, pokud dojde k překryvu.

×