1. Detail třídy

  Article: AN0002101Updated: 01.01.2023

  Definované nastavení a vlastnosti vybrané třídy.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled tříd.
  Tvorba nové třídy.
  Uložení změn ve třídě.
  Smazání třídy.
  Definice násobných sloupců. Je dostupné pouze, pokud je ve třídě povoleno nastavení násobných sloupců.
  Tlačítko Další - kontextová nabídka dalších voleb.
  Zobrazení sloupců třídy.
  Zobrazení dat třídy.
  Definice atributů a výchozích hodnot pro rychlý filtr nad seznamem záznamů třídy. Volba se zobrazuje, pokud je na třídě povolen Rychlý filtr.
  Vede na přehled tlačítek definovaných pro třídu.
  Vede na přehled pravidel definovaných ve třídě.
  Zobrazení časových operací definovaných na třídě.
  Zobrazení Master-detail relací
  Vede na přehled schémat definovaných ve třídě.
  Hierarchie třídy. Vede na strámku pro definici potomků a rušení předků.
  Zobrazení vazeb objektu.
  Zobrazení vzhledu formuláře a seznamu záznamů.

  Zkopírování třídy. Při kopírování nejsou kopírována vlastní data třídy. Tlačítka a pravidla se zkopírují, ale jsou na nově vytvořené třídě deaktivována. Omezení: Lze kopírovat pouze třídu nezapojenou do hierarchie tříd. Nekopírují schémata třídy.

  Archív změn ve třídě

  ZÁLOŽKA - Základní vlastnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Model- Název modelu, ve kterém je daná třída definována
  • Kód - Identifikátor třídy, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Jméno - Jméno třídy
  • Poznámka - Stručný popis třídy

  Sekce: Správa záznamů

  • Povolit vložení záznamů - Určuje, zda je možné do třídy vkládat nové záznamy.
  • Způsob mazání záznamů - Určuje způsob mazání záznamů
   • Fyzicky mazat záznamy - Záznamy se smažou bez možnosti je opět zobrazit.
   • Logické mazání záznamů - Záznamy se označí jako smazané s možností je zobrazit.
   • Nepovolit mazání - Záznamy není možné smazat.
  • Povolit změny záznamů - Určuje, zda záznamy třídy mohou být editovány.
  • Typ dotazu před smazáním záznamů - Dotaz při mazání záznamů
   • Bez potvrzení
   • S potvrzením - Před smazáním záznamu aplikace vyžádá potvrzení.
  • Povolit zobr. smazaných záznamů v seznamu - Určuje, zda je možné zobrazit smazané záznamy.
  • Povolit zobrazení seznamu dat - Určuje, zda je možné zobrazit záznamy v seznamu dat.
  • Povolit zobrazení detailu dat - Určuje, zda je možné zobrazit detail záznamů.
  • Povolit zobrazení detailu dat v seznamu - Určuje, zda je možné zobrazit záznamy v detailním seznamu.
  • Výchozí zobrazení seznamu dat - Určuje, jaké je výchozí zobrazení seznamu dat.
   • Výpis do tabulky
   • Detailní výpis

  Sekce: Hierarchie tříd

  • Zobrazit posledního potomka - Určuje, zda při zobrazení detailu třídy, která má jednoho potomka nebo řetěz potomků, se zobrazí pouze atributy dané třídy nebo i atributy potomka či řetězu potomků.
  • Předek třídy - Zobrazuje třídu, z které jsou děděny vlastnosti.
  • Potomci třídy - Zobrazuje třídy, které dědí vlastnosti z dané třídy.

  Sekce: Auditní informace

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (třídu)
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (třídy)
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (třídě)
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (třidy)

  ZÁLOŽKA - Role a zobrazení

  Sekce: Povolení přístupu

  • Povolit přístup přes webové služby - určuje, zda lze na třídu přistupopovat přes webové služby. 

  Sekce: Výchozí zobrazení

  • Zobrazit ve výchozím menu - Určuje, zda se má daná třída zobrazovat v menu modelu.
  • Povolit navigaci na formuláři - Určuje, zda má formulář s detailem záznamu obsahovat navigaci pr rychlé procházení mezi záznamy třídy.
  • Nadřízený sloupec pro stromové řazení - Určuje sloupec, který obsahuje odkaz na rodičovský záznam. Musí jít o sloupec typu jednoduchý odkaz do číselníku, který odkazuje na třídu samu (sebereference). Toto řazení se uplatní v master-detail relacích, pokud je v nich zvolena vlastnost Sloupec pro zobrazení stromové skruktury.
  • Povolit řazení - Určuje, zda uživatel může řadit záznamy dle jednotlivých atributů při prohlížení seznamu záznamů.
  • Řadit dle sloupce 1, 2, 3 - Umožňuje nastavit výchozí řazení seznamu záznamů dle až tří atributů.
  • Zobrazit číslování řádek v seznamu - Určuje, zda má být u záznamu zobrazeno pořadí řádku při zobrazení seznamu záznamů.
  • Formát popisu - Slouží k definici krátkých popisů na třídě. Příklady tvorby krátkých popisů jsou zde.
  • Formát pro název třídy v seznamu záznamu - Slouží k zadání lokalizovaného textu nebo výrazů Formátu popisu určujících Titulek v seznamu záznamů.
  • Formát pro název třídy v detailu záznamu - Slouží k zadání lokalizovaného textu nebo výrazů Formátu popisu určujících Titulek v detailu záznamu.

  Sekce: Seznam rolí

  • Reflektovat oprávnění z odkazovaných záznamů - Při použití této volby uživatel získá zvolená oprávnění pro konkrétní záznamy v závislosti na oprávněních, které má na odkazované záznamy.
  • Role - Definice typu oprávnění k záznamům dané třídy pro role pracující s modelem. Oprávnění je možné přidělit pouze rolím povoleným pro model, do nějž třída patří.
  • Operace - Definice možných činností pro vybranou roli:
   • Čtení dat v seznamu - uživatel je oprávněn zobrazit záznamy třídy
   • Čtení dat v detailu - uživatel je oprávněn zobrazit detail záznamu třídy
   • Vkládání dat - uživatel je oprávněn pořizovat nové záznamy třídy
   • Změna dat - uživatel je oprávněn měnit záznamy třídy
   • Mazání dat - uživatel je oprávněn mazat záznamy třídy
   • Hromadná změna dat - uživatel je oprávněn provádět hromadné změny dat
   • Hromadné smazání dat - uživatel je oprávněn provádět hromadné smazání dat
  • Kód operace
   • Umožňuje definovat si vlastní operaci. Pokud chcete uživateli zpřístupnit určitou vámi definovanou funkcionalitu a nechcete definovat operaci, která by mu dávala oprávnění na vlastní záznamy, definujte si vlastní operaci.
   • Kód operace vyplňte, pouze pokud chcete operaci používat pro vlastní účely ve skriptu.
  • Org. struktura - jméno organizační struktury, která má být použita pro řízení práv na jednotlivé záznamy pro danou roli a oprávnění
  • Úroveň přístupu - určuje, zda mají oprávnění přidělit pouze na záznamy ve vlastnictví org. jednotky, do níž uživatel patří nebo i záznamy ve vlastnictví podřízených org. jednotek
  • Vazba - určuje sloupec třídy, který bude obsahovat vlastníky záznamů
  • Operace na odkazované třídě - Určuje, kterou operaci na odkazované třídě bereme v úvahu.

  ZÁLOŽKA - Doplňující nastavení

  Sekce: Doplňující funkce

  • Povolit hromadné změny - Umožní provádění hromadných změn záznamů ve třídě
  • Povolit hromadné smazání - Umožní provádění hromadného mazání záznamů ve třídě.
  • Povolit šablony - Určuje, zda má být možné vytvářet šablony záznamů u dané třídy.
  • Povolit výběr záznamů - Určuje, zda se v seznamu záznamů objeví checkboxy pro výběr záznamů.

  Sekce: Archivace

  • Povolit archivaci dat - Zapíná na třídě audit trail - ukládání všech předchozích verzí záznamu.
  • Zobrazit archivační tlačítko v seznamu dat - Zobrazí ikonku pro přechod na archívní záznamy v seznamu dat.
  • Zobrazit archivační tlačítko v detailu dat - Zobrazí ikonku pro přechod na archívní záznamy v detailu dat.

  Sekce: RSS

  • Povolit RSS - Umožní vytvořit RSS kanál publikující záznamy třídy.
  • Počet záznamů v RSS feedu - Určuje počet záznamů, které budou vloženy do RSS feedu. Při nevyplnění nebo zadání 0 budou vráceny všechny záznamy.
  • Sloupec pro nadpis - Určuje sloupec z dané třídy, jehož hodnoty budou použity pro nadpis.
  • Sloupec pro popis - Určuje sloupec z dané třídy, jehož hodnoty budou použity pro popis.
  • Formát nadpisu RSS - Textové pole pro zadání nadpisu RSS s možností definice výrazů.
  • Formát popisu obsahu RSS - Textové pole pro zadání popisu RSS s možností definice výrazů.
  • Veřejně dostupné - Určuje, zda RSS feed má být veřejně dostupný i mimo okruh uživatelů aplikace.
  • Odkaz na RSS kanál - Zobrazí RSS kanál.

  Sekce: Násobné sloupce

  • Povolit násobné sloupce - Určuje, zda mohou být ve třídě použity sloupce, jejichž popis se v detailu záznamu mění na v závislosti na hodnotě v jiném sloupci typu číselníková hodnota.
  • Řídící sloupec - Umožňuje zvolit jeden z existujících sloupců typu číselníková hodnota, jehož hodnoty budou určovat popis násobných sloupců v detailu záznamu.

  Sekce: Seskupování na seznamu záznamů

  • Povolit seskupování na seznamu záznamů - Určuje, zda uživatel může seskupit záznamy podle sloupců typu Text, Pravda/nepravda a Číselníková hodnota.
  • Sloupec pro seskupování - Určuje sloupec, podle kterého mají být záznamy ve výchozím zobrazení seskupeny.

  Sekce: Jedinečnost záznamů

  • Sloupec 1 - První sloupec, který se podílí na unikátní kombinaci hodnot záznamu.
  • Sloupec 2 - Druhý sloupec, který se podílí na unikátní kombinaci hodnot záznamu.
  • Sloupec 3 - Třetí sloupec, který se podílí na unikátní kombinaci hodnot záznamu.
  • Popis chyby - Lokalizovatelný text chybového hlášení v případě, že by se uživatel pokoušel uložit záznamy s hodnotami, které by porušili jedinečnost kombinace daných sloupců.

  Sekce: Zobrazení sloupce Id

  • Režim zobrazení sloupce ID - Určuje, zda se v seznamu záznamů má pro přechod do detailu záznamu zobrazovat Id, text "Zobrazit" nebo hodnota ze zvoleného sloupce. Pokud není nic vybráno, řídí se zobrazení nastavením v elementu DisplayIdMode ve web.config.
  • Zobrazení hodnoty ze sloupce - Volba sloupce, jehož hodnota se má zobrazit v prvním sloupci v seznamu záznamů, pokud je v poli Režim zobrazení sloupce ID zvolena volba Zobrazit hodnotu ze sloupce. Nabízejí se pouze textové sloupce s omezenou délkou textu a systémový sloupec Krátký text.

  Sekce: Informační text

  • Informační text na seznamu záznamů - Lokalizovatelný text, který se zobrazí u dané třídy v seznamu záznamů pod panelem nástrojů.
  • Informační text v detailu záznamu - Lokalizovatelný text, který se zobrazí u dané třídy v detailu záznamu pod panelem nástrojů.

  ZÁLOŽKA - Upozornění

  Sekce: Upozornění

  • Kdy odeslat - Definuje, kdy má být upozornění odesláno.
  • Upozornění - Určení, jaké upozornění má být odesláno.
  • Distribuční seznam - Určení, na jakou distribuční skupinu má být upozornění odesláno.
  • Povoleno - Určuje, zda má být upozornění zasíláno.

  ZÁLOŽKA - Obrázky

  Sekce: Obrázky

  • Obrázek třídy - Obrázek, který bude použit např. v menu (vedle jména třídy) nebo, pokud je nastaveno, ve schématech.
  • Velký obrázek třídy - Obrázek, který bude použit ve schématech (Typ zobrazení: Velká ikona).
  • Malý obrázek záznamu - Určuje, který sloupec typu obrázek obsahuje malý obrázek záznamu. Malý obrázek záznamu je použit ve schématech, pokud je ve schématu zaškrnuta volba 'Použít obrázek záznamu' a jako Typ zobrazení je zvolen 'Objekt'.
  • Velký obrázek záznamu - Určuje, který sloupec typu obrázek obsahuje velký obrázek záznamu. Velký obrázek záznamu je použit ve schématech, pokud je ve schématu zaškrnuta volba 'Použít obrázek záznamu' a jako Typ zobrazení je zvolena 'Velká ikona'.
×