Jak vám můžeme pomoci?

Zkuste vyhledat článek v dokumentaci

Automatické časové operace kontrolují záznamy v určených časech a provádějí různé operace, pokud záznamy splňují stanovené podmínky.

Button- 6x

Tlačítka slouží pro rychlé přidání funkce na stránku se záznamy (seznam záznamů nebo detail jednoho záznamu) nebo na stránku s webparty. Pomocí tlačítek můžete provést řadu operací jako spustit workflow, zobrazit libovolnou stránku zadáním URL, spustit skript, zobrazit schéma atd. Tlačítka lze umístit na toolbar nebo do kontextového menu.

Class- 6x

Třídy slouží k ukládání dat. Data lze do třídy ukládat, měnit a zobrazovat, a to pomocí webových stránek, skriptů, webových služeb či přímo přes databázi.

Column- 8x

Ve sloupcích třídy jsou uložena vlastní data záznamů. Sloupce představují vlastnosti záznamů.

Proces zajišťující správné řízení aktiv potřebných k dodávání služeb a poskytující přesné a spolehlivé informace o těchto aktivech. Konfigurační databáze podporuje tento proces tím, že ukládá informace o IT infrastruktuře, business prostředí / kontextu a umožňuje klíčovým funkcím IT Service Management (ITSM) a dalším procesům používat konkrétní objekty těchto procesů – konfigurační položky.

Databáze je komponentou, v níž jsou uložena data systému ObjectGears. V běžných scénářích by do databáze nemělo být přistupováno přímo, ale měla by být využity funkce komponenty Web nebo Windows služba zejména z důvodu bezpečnosti (autentizace a autorizace uživatelů a integrita dat zajištěná systémem ObjectGears). V některých případech je možné zvážit integraci přes databázi.

Podpora uživatelské dokumentace a generování technické dokumentace.

Export- 1x

Export je objektem ObjectGears, který definuje vytvoření výstupního souboru s daty ObjectGears.

File- 8x

Soubor může být uložen v ObjectGears podobně jako data jiného typu.

Filter- 4x

Filtr definuje, jaká množina dat má být zobrazena nebo zpracována.

Import- 16x

Import je objektem ObjectGears, který určuje zpracování vstupního souboru s daty.

Nasazení systému ObjectGears je rozděleno do několika kroků. Po přípravných krocích s MS IIS and MS SQL Server je ObjectGears instalováno pomocí Instalátoru.

Integrace představuje formy spolupráce s okolními systémy, která probíhá na různých úrovních. Kromě dávkových přenosů dat pomocí exportů a importů můžete použít webové služby, vyplnění formuláře, upozornění, integraci přes databázi...

Job- 1x

Joby slouží pro plánované spouštění určitých operací jako jsou import, export, workflow, skripty...

Licence představuje podmínky použití software, konkrétně počet uživatelů.

Lokalizace představuje jazykové prostředí ObjectGears, v něm vytvořených aplikací i vlastních dat dle jazyka zvoleného uživatelem.

Menu- 5x

Menu umožňuje uživateli navigaci ve funkcionalitách, které má k dispozici.

Hlášení je uživatelém zobrazeno v pravém horním rohu jako informace, potvrzení nebo chybové hlášení.

Model- 4x

Model je kontejnerem pro určitou funkcionalitu. Pomáhá strukturovat instanci ObjectGears do menších logických celků.

Module- 11x

Modul je DLL knihovna napsaná v .NET jazyce, kterou systém ObjectGears po startu načte a umožní využívat funkce v ní obsažené. Počet modulů není omezen a jejich funkce se volají pomocí skriptů.

Notifikace je funkcionalita pro odesílání upozornění pomocí emailů nebo SMS. V definici upozornění lze použít proměnné, které se před odesláním naplní aktuálními daty. Upozornění lze použít například v pravidlech, automatických časových operacích, workflow nebo v definici třídy.

Organizační struktura představuje hierarchii uživatelů, týmů nebo útvarů. Strukturu lze využít k řízení oprávnění na záznamy odkazující na uživatele nebo třídy, nad nimiž je organizační struktura definována.

Page- 6x

Stránky se skládají z jednotlivých webpartů. Webparty mohou být řady typů od prostých textových, přes grafy, gridy a další typy až ke skriptu, pomocí nějž lze vytvořit vlastní formulář s vlastními ovládacími prvky, nápovědou a událostmi.

V systému ObjectGears je možné definovat parametry platné v rámci určitého modelu nebo na úrovni celé instance ObjectGears. Parametry lze využít v dotazech nebo skriptech.

Parent- 7x

Koncept rodičovských a dědících záznamů vám umožní lépe pracovat se složitějšími datovými strukturami.

Proces řízení prací projektového týmu s cílem dosáhnout všech projektových cílů v rámci daných omezení.

Query- 15x

Dotazy slouží pro zobrazení dat ze tříd, která jsou různě upravena (např. zobrazení součtů objednávek po měsíci, počty přidělených úkolů jednotlivým pracovním týmům atd.).

Detail určitého záznamu na stránce DataDetail.

Seznam záznamů na stránce Datas.

Report- 2x

Report je přehledem záznamů, kontingenční tabulkou nebo grafem různého typu.

Role- 4x

Role zprostředkovávají uživatelům přístup k oprávněním prostřednictvím členství uživatelů v rolích.

Rule- 4x

Pravidla umožňují formátovat zobrazení dat, provést kontroly před zobrazením nebo uložením dat, odeslat upozornění atd. Pravidla je možné definovat na objektech tříd, dotazů a stránek.

Script- 22x

Skript je prostý text spustitelný s programem ve skriptovacím jazyce (interpretovaný zdrojový kód) .

Search- 4x

Možnosti vyhledávání dat v ObjectGears.

Bezpečnost je ochrana systému před hrozbami a riziky.

SQL- 14x

SQL je zkratka (anglicky Structured Query Language) pro standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích.

Text- 2x

Text je sekvencí znaků zpracovávaných aplikací.

URL- 10x

URL, celým názvem Uniform Resource Locator („jednotná adresa zdroje“), je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu.

User- 6x

Uživatel je osoba nebo systém mající účet v ObjectGears.

Uživatelský dojem, GUI, přizpůsobení vzhledu, Corporate Identity

Webové služby (WS) představují jednu z možností jak externě načítat nebo ukládat data do systému ObjectGears. Výhoda WS je v propojení více aplikací do jednoho většího celku. Propojení je možné přes různé platformy (windows, unix, linux) nebo různé programovací jazyky (.NET, java...).

Webpart- 14x

Webparts are units which pages consist of. Each webpart has its own specific function and is placed in an of page sections.

Windows služba (Windows service) je komponentou ObjectGears, která nevyžaduje interakci užiavatale. Zajišťuje odesílání emailových notifikací, spouštění jobů, zpracování workflow, vyčítání mailů z mailboxu a časové operace. Službu je třeba nainstalovat a zajistit její automatické spouštění.

Workflow je popisem určitého procesu, má svoji grafickou prezentaci a lze jej spustit. Workflow se skládá z aktivit, které jsou vzájemně propojeny. Workflow může mít více verzí a každá instance workflow je spuštěna v jedné z jeho verzí. V rámci workflow mohou být uživatelům přiděleny úkoly.

×