Verze:
 1. Detail reportu

  Článek: AN0002259 Aktualizováno:: 07.11.2018 Zobrazeno: 846x

  Na této stránce je zobrazena definice reportu (pokud je uživatel IT vlastník modelu nebo má oprávnění vytvářet reporty) a vlastní report (pokud má uživatel oprávnění spouštět report).

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na seznam reportů.
  Nový - Tvorba nového reportu.
  Jako nový - Tvorba nového reportu jako kopie stávajícího reportu.
  Uložení změn v reportu.
  Smazání reportu.
  Spuštění reportu.
  Vede na pravidla reportu (formátování).
  Vede na historii spuštění reportu.
  Vede na přehled vazeb reportu k jiným objektům instance ObjectGears.

  Záložka: Základní vlastnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Název skupiny reportů - Lokalizovaná název karty, na níž se report zobrazí v seznamu reportů.
  • Kód - Kód reportu.
  • Název - Lokalizovaný název reportu.
  • Popis - Lokalizovaný popis reportu. Zobrazuje se v seznamu reportů pod názvem reportu.
  • Typ zobrazení - Typ zobrazení (Seznam záznamů, Kontingenční tabulka (pivot), Grafy)
  • Model - Výběr modelu, v němž se nachází výchozí třída nebo dotaz, z kterých je report vytvářen.
  • Třída - Výběr výchozí třídy, z které je report vytvářen.
  • Dotaz - Výběr výchozího dotazu, z kterého je report vytvářen.

  Další pole se objevují v závislosti na zvoleném Typu zobrazení.

  Typ zobrazení: Bublinový graf

  • Osa X - Výběr sloupce s hodnotami k vynesení na osu X (určení souřadnice X bubliny).
  • Seskupení - Určuje, zda mají být data na ose X seskupena.
  • Osa Y - Výběr sloupce s hodnotami k vynesení na osu Y (určení souřadnice Y bubliny).
  • Agregační funkce - Pokud je zvoleno seskupení na ose X, je třeba určit agregační funkci, která má být použita pro hodnoty na ose Y.
  • Hodnota - Výběr sloupce s hodnotami pro určení velikosti bubliny.
  • Agregační funkce - Pokud je zvoleno seskupení na ose X, je třeba určit agregační funkci, která má být použita pro hodnoty velikosti bubliny.
  • Osa X (řada B) - Data pro druhou řadu v grafu.
  • Seskupení - Data pro druhou řadu v grafu.
  • Osa Y (řada B) - Data pro druhou řadu v grafu.
  • Agregační funkce - Data pro druhou řadu v grafu.
  • Hodnota (řada B) - Data pro druhou řadu v grafu.
  • Agregační funkce - Data pro druhou řadu v grafu.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Typ zobrazení: Čárový graf

  • Osa X - Výběr sloupce s hodnotami k vynesení na osu X.
  • Seskupení - Určuje, zda mají být data na ose X seskupena.
  • Osa Y - Výběr sloupce s hodnotami k vynesení na osu Y.
   • Agregační funkce - Pokud je zvoleno seskupení na ose X, je třeba určit agregační funkci, která má být použita pro hodnoty na ose Y.
   • Zobrazit body - Určuje, zda mají být hodnoty zobrazeny formou jednotlivých bodů
   • Zobrazit čáru - Určuje, zda mají být hodnoty zobrazeny formou souvislé čáry.
   • Vyplnit - Určuje, zda má být prostor mezi čárou a osou X vyplněn barvou.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Časová mapa

  • Sloupec s datumem - Sloupec, v němž se nachází datum, podle kterého má být záznam zobrazen v časové mapě.
  • Sloupec s daty - Sloupec, jehož data budou zobrazena v tooltipech grafu agregační funkcí.
  • Osa X - Časová jednotka pro distribuci hodnot na ose X.
  • Osa Y - Časová jednotka pro distribuci hodnot na ose Y.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Typ zobrazení: Kontingenční tabulka

  • Hodnoty - Sloupec, z něhož budou spočítány hodnoty v těle kontingenční tabulky.
  • Agregační funkce - Agregační funkce použitá pro spočítání hodnot v těle kontingenční tabulky. Nabízené funkce závisí na typu sloupce vybraného v poli Hodnoty.
  • Popisy řádků - Sloupec, podle něhož budou data seskupena v řádcích.
  • Popisy sloupců - Sloupec, podle něhož budou data seskupena ve sloupcích.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Měsíční kalendář

  • Sloupec s datumem - Sloupec, v němž je datum, ve kterém má být záznam zobrazen.
  • Sloupec s hodnotou - Sloupec, v němž je zobrazovaná hodnota.
  • Agregační funkce - Funkce agregujicí data z jednotlivých dnů.
  • Sloupec s názvem - Sloupec, v němž je zobrazovaný text.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  V grafu se u jednotlivých bodů zobrazují tooltipy ve formátu datum (hodnota): název. Pokud je použita agregační funkce, název se nezobrazuje.

  Typ zobrazení: Paprskový graf

  • Název série - Sloupec s názvem sérií dat.
  • Sloupce - Určuje sloupce s hodnotami.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Typ zobrazení: Seznam záznamů

  • Sloupce - Výběr sloupců, které se mají v reportu objevit.
   • Lokalizovaný název sloupce v reportu
   •  - Pokud je v reportu zvoleno u některého sloupce seskupení, je třeba u ostatních sloupců určit agregační funkci, která má být použita. Nabízené funkce závisí na typu sloupce.
   • Seskupit - Určuje, zda mají být data v reportu seskupena podle daného sloupce.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.
  • Řazení dat - Určuje řazení záznamů v reportu.

  Sunburst

  • Nadřízený záznam - Sloupec typu odkaz na třídu, který obsahuje nadřízený záznam.
  • Zobrazit hodnotu - Sloupec, jehož obsah má být zobrazen u nadřízeného záznamu.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Typ zobrazení: Svislé sloupce, Vodorovné sloupce, Skládané sloupce

  • Osa X - Výběr sloupce s hodnotami k vynesení na osu X.
  • Seskupení - Určuje, zda mají být data na ose X seskupena.
  • Osa Y - Výběr sloupce s hodnotami k vynesení na osu Y.
   • Agregační funkce - Pokud je zvoleno seskupení na ose X, je třeba určit agregační funkci, která má být použita pro hodnoty na ose Y.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Treemap

  • Sloupec s názvem - sloupec s názvem, který se má zobrazit
  • Sloupec s barvou - sloupec s barvou pro daný záznam v grafu (Pokud není nastaven, použije se předdefinovaná paleta.)
  • Sloupce - výběr sloupců typu celé nebo desetinné číslo, které určují proporční zobrazení jednotlivých záznamů v grafu.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Typ zobrazení: Výsečový graf (data ve sloupcích)

  • Sloupce - Určuje sloupce, v nichž se nacházejí data pro jednotlivé výseče. Pokud filtr pro výběr dat vrací z dané třídy/dotazu více záznamů, v grafu je zobrazen pouze první záznam.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Typ zobrazení: Výsečový graf (data v řádcích)

  • Popisy hodnot - Určuje sloupec s popisy hodnot.
  • Hodnoty - Určuje sloupec s hodnotami.
  • Výběr dat - Určuje filtr, podle kterého mají být vybrána data do reportu.

  Záložka: Přístup

  • Vlastník - Uživatel, který může report měnit (vedle IT vlastníka modelu.)
  • Uživatelé pro čtení - Uživatelé, kteří mohou report zobrazit (vedle uživatelů majících oprávnění na zdrojový objekt reportu - třídu nebo dotaz).
  • Skupina pro čtení - Skupiny uživatelů, kteří mohou report zobrazit.

  Záložka: Graf

  Zobrazuje se u reportů typu graf.

  Sekce: Nastavení grafu

  • Šířka (px) - Určuje šířku grafu.
  • Výška (px) - Určuje výšku grafu.
  • Název osy X - Název osy X v grafu.
  • Název osy Y - Název osy Y v grafu.
  • Zobrazit popis osy X - Stanoví, zda na ose X mají být zobrazeny popisy hodnot.
  • Zobrazit popis osy Y - Stanoví, zda na ose Y mají být zobrazeny popisy hodnot.

  Sekce: Legenda

  • Zobrazení legendy - Určuje, zda a kde má být v grafu zobrazena legenda.
  • Barva pozadí legendy - Určuje barvu pozadí legendy.
 2.    ---
  Vaše hodnocení:
  Hodnotilo uživatelů: 0x
 3. Top
SearchTitle
×