1. Příklady skriptování v JavaScriptu

  Článek: AN0002166Aktualizováno:: 17.12.2019

  Následující příklady ukazují jednotlivé možnosti programování v JavaScriptu v systému ObjectGears.

  Pro bližší informace k jazyku JavaScript doporučujeme web https://www.w3schools.com/js/default.asp.

   

  Textové řetězce

  Texty se píší v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách: "John Dew" nebo 'John Dew'.

  Únikové znaky

  JavaScript používá únikový znak zpětného lomítka (\), který umožní interpretovat speciální znaky (např. jednoduché nebo dvojité uvozovky používané k obalení textů) jako obyčejmé znaky. To nám umožní např. používat uvozovky nebo apostrofy uvnitř textů apod. Pokud máme v textech používaných v JavaScriptu (např. při porovnání doménového jména Domain\Username) samotný znak zpěného lomítka, musíme ho zdvojit (v našem příkladě Domain\\Username).

  Více o speciálních znacích v https://www.w3schools.com/js/js_strings.asp.

  Komentáře

  Jednořádkové komentáře začínají na //.

  Příklad:

  var y = 3 // declaring y and giving it value 3

  Víceřádkové komentáře začínají na /* a končí na */.

  Příklad:

  /*

  Toto je komentář

  k následujícímu kódu...

  */.

  Komentáře můžete také použít k deaktivací části vašeho kódu.

  Aritmetické operátory

  Operátor Popis
  + Sčítání
  - Odčítání
  * Násobení
  / Dělení
  % Zbytek po dělení
  ++ Přírůstek
  -- Úbytek

   Operátory porovnání

  Operátor Popis
  == rovná se
  === rovná se a zároveň stejný typ
  != nerovná se
  !== nerovná se nebo různý typ
  > větší než
  >= větší než nebo rovná se
  < menší než
  <= menší než nebo rovná se
  ? trojný operátor

  Logické operátory

  Operátor Popis
  && logické AND
  || logické OR
  ! logické NOT

  Operátor spojování textů

  Operátor Popis
  + spojí dva řetězce

  Příklad: 'John' + ' ' + 'Dew' = 'John Dew'

×