1. Reporty

  Článek: AN0001986Aktualizováno:: 22.09.2018

  ObjectGears obsahuje reportovací nástroj pro vytváření reportů. Report připraví IT vlastník modelu nebo uživatel se zvláštní rolí. Běžný uživatel s ním dále může pracovat (filtrování, řazení, modifikace, export do Excelu) podle přidělených oprávnění. IT vlastník modelu může vytvořený report dále použít ve webpartu Report na stránkách, které spravuje.

  Výstupem reportovacího nástroje jsou přehledy záznamů, kontingenční tabulky či různé typy grafů. Grafy zobrazují pouze záznamy, které v pro graf klíčových vlastnostech nemají NULL.

  U každého reportu je definován jeho vlastník, který může report modifikovat a nastavovat na něj přístupová oprávnění.

  Zdroje dat pro report

  Každý report má zadán právě jeden výchozí zdroj dat. To může být libovolná třída nebo dotaz. V reportech lze použít i další třídy, které do něj jsou zahrnuty pomocí sloupců typu Číselníková hodnota.

  Dotazu umožňuje v reportu použít jakákoli a jakkoli zpracovaná data (sql, procedury).

  Při vytváření reportu se uživateli nabízejí jen ty třídy a dotazy podle jeho aktuálních práv. Více viz Práva na reporty a jejich zdroje.

  Změna struktury zdrojů a dopad na reporty

  Reporty jsou v systému ObjectGears chápány jako výstup pro uživatele. To znamená, že systém umožňuje smazat sloupec podkladové třídy nebo dotazu, který je použit v reportu. Takovýto report není možné spustit, dokud ho IT vlastník modelu nebo vlastník reportu neupraví.

  Nepoužívejte proto reporty pro integrace s jinými systémy. Pro to jsou určeny exporty, u kterých není povoleno smazat třídu či sloupec, pokud je použit v exportu.

  Společná nastavení reportu

  Každý report má své vlastní nastavení zdroje dat, ale existuje několik parametrů, které jsou společné.

  Název Popis
  Název skupiny reportů Určuje název karty, v níž je report zobrazován na stránce se seznamem reportů.
  Název Název reportu
  Popis Popis reportu
  Typ zobrazení Typ reportu
  Model, třída, dotaz Zdroj dat výchozí třídy/dotazu. Zobrazují se jen třídy a dotazy, na které má uživatel práva.
  Vlastník Každý report má svého vlastníka. Je to uživatel který report vytvořil. Vlastníka lze následně změnit.
  Uživatelé pro čtení Nastavení práv na spuštění reportu po konkrétní uživatele.
  Skupina pro čtení Nastavení práv na spuštění reportu po konkrétní uživatelské skupiny.

  Vlastník - toto nastavení slouží hlavně pro uživatele, kteří mají speciální roli pro reporty. Uživatel s touto rolí může upravovat ty reporty, u kterých je uveden jako vlastník. Administrátor a IT vlastník mohou měnit vlastníka reportu.

  Uživatelé pro čtení, Skupina pro čtení - nastavení slouží pro přednostní nastavení práv na report. Pokud není zadáno, pak uživatel musí mít pro spuštění právo na všechny použité třídy/dotazy.

  Nastavení umožňuje zobrazit v reportu i data, na která nemá uživatel běžně oprávnění. Používejte je tedy s rozmyslem. Některé reporty zobrazují ze zdrojových dat jen některé sloupce či je seskupují. Výsledná data jsou pak jiného charakteru, a proto zde máte možnost povolit k nim širší přístup.

  Příklad:

  Máte třídu s náklady, ve které se uvádí i mzdové náklady. Tato data máte povolena jen pro účetní. Nyní nad třídou vytvoříte report, kde zobrazíte celkové náklady za každý měsíc. V reportu tedy již nejsou citlivé informace o mzdách. Report pak můžete zpřístupnit větší škupině uživatelů než povoluje podkladová třída.

  Reporty typu graf mají také několik společných nastavení:

  Název Popis
  Šířka, Výška Rozměry grafu.
  Název osy x, y Popis pro osy X a Y.
  Zobrazit popis osy x, y Příznak zda se má zobrazit popis pro osy.
  Zobrazení legendy Výběr umístění legendy.
  Barva pozadí legendy Barva pro pozadí legendy pro lepší zvýraznění.

  Grafy mají pevnou šířku a změna velikosti obrazovky na ně nemá vliv. Je však možné je maximalizovat (viz níže).

  Spouštění reportu přes URL

  Report lze spustit přes URL i s následujícími parametry.

  Parametr v URL Popis Příklad
  run=1 Spustí report a sbalí jeho definici. ReportDetail.aspx?Id=10&run=1
  run=1&export=excel Spustí report, sbalí jeho definici a exportuje výsledek do Excelu, pokud to Typ reportu dovoluje. ReportDetail.aspx?Id=10&run=1&export=excel

  Maximalizace grafu

  Pro reporty typu graf je možné jej maximalizovat na celou obrazovku. To se hodí zvláště na stránkách s webparty s více reporty. Po spuštění reportu se vpravo nahoře zobrazí ikona se šipkami . Po kliknutí na ni se graf maximalizuje přes celou obrazovku. Následně můžete podobným způsobem maximalizaci zrušit a vrátit se na stránku s reporty nebo do vlastního reportu.

  Formátování

  Report typu seznam záznamů je možné formátovat stejně jako záznamy ve třídě nebo dotazu prostřednictvím pravidel. V závislosti na hodnotách v jednotlivých řádcích tak lze formátovat celé řádky nebo jednotlivé hodnoty v řádcích. Pro každý report lze stanovit více pravidel a prioritu jejich aplikace určit jejich pořadím.

  Log reportu

  Každé spuštění reportu je zaznamenáno do logu reportu, kde je možné dohledat, kdo kdy spustil jaký report a jaké výsledky v něm byly vráceny (zdroj data a vrácené sloupce).

×