1. Datový typ OG - MessageForSend

  Článek: AN0001729Aktualizováno:: 28.03.2019

  Objekt se používá pro definici emailu na různé příjemce. V objektu je možné přidat soubory, které se spolu s emailem odešlou jako přílohy. Pro odesílání se používá metoda OG.Send.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string Subject Předmět emailu.
  string Body Zpráva emailu.
  int Priority Priorita emailu.
  bool IsHtml Příznak, zda bude emailu odeslán jako HTML nebo PlainText.
  int NotificationId Id upozornění.
  Notification Notification Objekt pro upozornění.
  int EmailTemplateId Id emailové šablony.
  EmailTemplate EmailTemplate Objekt emailové šablony.
  string EmailFrom Email odesílatele.
  string EmailTo Seznam příjemců TO oddělených středníky.
  string EmailBc Seznam příjemců BC oddělených středníky.
  string EmailCc Seznam příjemců CC oddělených středníky.
  EmailAttachmentList Attachements Seznam příloh emailu.
  bool SendEmailAsOne Příznak, zda se má email odeslat na každého příjemce zvlášť (FALSE). Jinak bude odeslán na všechny příjemce najednou (TRUE).
  EmailOwnerType OwnerType Typ vlastníka emailu.
  int? OwnerId Id vlastníka emailu.
  DataRow AssignEmailForDataRow Záznam ze třídy, kterému má být email přiřazen.
  void AddVariable( string name, object value) Funkce přidá proměnnou k emailu.
  void AddTo(object value) Metoda přidá příjemce k TO.
  void AddBc(object value) Metoda přidá příjemce k BC.
  void AddCc(object value) Metoda přidá příjemce k CC.

  Email můžete definovat pomocí vlastností Subject a Body. Druhou možností je zadat vlastnost NotificationId nebo Notification. V takovém případě bude obsah emailu převzat z upozornění.

  Vyplněním vlastností EmailTemplateId nebo EmailTemplate bude pro email použita šablona. V případě definice upozornění, které bude mít vlastní nastavení emailové šablony, bude tato šablona ignorována a použita bude ta nastavená v tomto objektu.

  Pokud není zadán email odesílatele (EmailFrom), pak se použije email ze souboru web.config.

  Příjemce emailu lze zadat přímo do vlastností EmailTo, EmailBc nebo EmailCc. Pokud zadáváte více příjemců, oddělte je středníkem.

  Pro jednotlivé přidávání příjemců použijte metody AddTo, AddBc nebo AddCc. Jako vstup můžete ale také použít email, Person, PersonList, PersonInfo, PersonInfoList.

  Vlastnosti OwnerId a OwnerType slouží ke svázání emailu a objektu, který jej vygeneroval. V seznamu odeslaných emailů se tato informace zobrazuje v poli Vlastník.

  Pokud email patří konkrétnímu záznamu ze třídy, pak vyplňte vlastnost AssignEmailForDataRow.

   

  Pro email můžete přidat různé textové proměnné pomocí funkce AddVariable. Ty budou před odesláním do emailu vloženy.

  Proměnnou v emailu použijete v poli Subject nebo Body nebo ji zadáte přímo v notifikaci. V textu stačí uvést následující příkaz definice proměnné url.

  {{var.url}}

   

  Příklad:

  var m = OG.Email.CreateMessage();

  m.AddTo( dr['solvers']);
  m.AddCc( dr['manager']);

  m.AddVariable('name', OGActualDataRow['name']);
  m.AddVariable('url', OGActualDataRow.DetailUrl);

  var modIT = OG.Model.GetByCode('it');
  m.Notification = OG.Notification.GetAll().GetDefaultByCode( modIT.Id, 'New_RFC');
  m.SendEmailAsOne = true;   //odeslat jako jeden email

  OG.Email.Send(m);

×