1. Datový typ OG - ColumnClassDefList

  Článek: AN0001667Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektů ColumnClassDef.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  ColumnClassDefList GetByIds(List ids) Funkce vrátí seznam sloupců dle zadaných ID.
  ColumnClassDef GetColumnByCode(string columnCode) Funkce vrátí první sloupec dle zadaného kódu. Ignoruje se velikost písmen v kódu. 
  ColumnClassDef GetColumnByCode(int parentId, string columnCode) Funkce vráti sloupec podle kódu a ID rodičovského objektu. Ignoruje se velikost písmen v kódu.
  Funkce je vhodná pro procházení sloupců třídy, která má nastavenu dědičnost. Prohledají  se jen sloupce patřící zadanému rodičovskému objektu.
  void DeleteSystemColumns() Metoda smaže ze seznamu všechny systémové sloupce.
  void DeleteColumnsByType(ColumnType columnType) Metoda smaže ze seznamu sloupce zadaného typu.
  void DeleteColumnsWithNotType(params ColumnType[] columnTypes) Metoda smaže ze seznamu sloupce, kromě zadaných typů.
  ColumnClassDefList GetByType(ColumnType type) Funkce vrátí seznam sloupců dle zadaného typu.
  void SortByName() Metoda seřadí sloupce podle názvu. Metodu používejte pouze na své kolekce sloupců, nikoli na kolekce, které Vám vrátí systém OG.

  Upozornění

  Neprovádějte mazání ani změnu pořadí v seznamech objektů, které Vám vrátí systém ObjectGears. Tyto objekty jsou cacheovány a jejich změnou narušíte stabilitu celého systému.

×