1. Datový typ OG - ColumnClassDef

  Článek: AN0001666Aktualizováno:: 13.11.2020

  Objekt sloupec popisuje, jaký typ dat se bude do něj ukládat (text, číslo...), jak se sloupec bude zobrazovat na stránce se seznamem záznamů či v detailu záznamu a řadu dalších nastavení. Jeden sloupec patří právě jen do jedné třídy nebo dotazu.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id sloupce.
  string Name_Loc Název sloupce pro všechny lokalizace.
  string Name Název sloupce pro aktuální lokalizaci.
  string Code Kód sloupce.
  int ParentId Id nadřízeného objektu (třída nebo dotaz).
  ClassDefEntityType ParentColumnType Typ nadřízeného objektu.
  IClassDefBase DataParent Objekt vlastníka sloupce - třída nebo dotaz.
  ClassDef ClassDef Třída, do níž sloupec patří.
  Query Query Dotaz, do níž sloupec patří.
  ClassDef ClassLinkForeingClassDef Odkazovaná třída. Nastaveno jen pro sloupec Odkaz do číselníku.
  string Description Popis sloupce.
  bool Mandatory Příznak, zda je sloupec povinný.
  ColumnType ColumnType Typ sloupce.
  string EnabledColors Seznam povolených barev pro sloupec typu Barva. Jednotlivé barvy jsou v uvozovkách a odděleny čárkou. Pokud je tato vlastnost prázdná, pak je uživateli dostupná plná paleta barev.
  string FormatValue Formát pro zobrazení hodnoty v seznamu.
  string FormatValueSumRow Formát pro zobrazení hodnoty v sumárních informacích.
  string DefaultValue Výchozí hodnota sloupce.
  string MinValue Minimální hodnota.
  string MaxValue Maximální hodnota.
  bool EditInInsert Příznak, zda lze sloupec editovat při založení záznamu.
  bool EditInUpdate Příznak, zda lze sloupec editovat při aktualizaci záznamu.
  bool UseAsLink Příznak, zda se sloupec má použít jako odkaz.
  string LinkFormat Formát odkazu.
  string LinkTarget Cílový rám pro odkaz (rám v HTML).
  bool Localize Příznak zda je hodnota z dotazu lokalizovaná.
  bool LinkClickableInGrid Příznak, zda má odkaz v seznamu záznamu reagovat na kliknutí.
  int? ShowRowsForText Počet řádek ovládacího prvku pro dlouhý text.
  bool ShowFullRow Příznak, zda se má ovládací prvek zobrazit přes celý řádek.
  bool IsSystemColumn Příznak, zda je sloupec systémový (např. Id, ShortDescription, auditní sloupce...).
  string HelpText Text s nápovědou ke sloupci.
  bool ShowSumRowInGrid Příznak, zda se má sloupec zobrazit v řádku se sumárními informacemi s funkcí SUM.
  bool ShowAvgRowInGrid Příznak, zda se má sloupec zobrazit v řádku se sumárními informacemi s funkcí AVG.
  bool ShowMinRowInGrid Příznak, zda se má sloupec zobrazit v řádku se sumárními informacemi s funkcí MIN.
  bool ShowMaxRowInGrid Příznak, zda se má sloupec zobrazit v řádku se sumárními informacemi s funkcí MAX.
  string FormulaForInsert Vzorec použitý při vkládání dat.
  string FormulaForUpdate Vzorec použitý při aktualizaci dat.
  int? ClassLinkType

  Typ odkazu do číselníku:

  1 - jednoduchý odkaz

  2 - násobný odkaz

  int? ClassLinkForeingClassDefId Id třídy, na kterou je odkaz navázán.
  bool? ClassLinkIsPerson

  Příznak, zda jde o odkaz na uživatele:

  True - odkaz je na uživatele

  False - odkaz je na třídu

  int? ClassLinkShowLinkInGrid

  Typ zobrazování násobného odkazu v seznamu záznamů:

  0 - Všechny odkazy jsou za sebou oddělené ", "

  1 - Každý odkaz je na novém řádku

  bool? ClassLinkInGridIsClickable Příznak, zda je odkaz v seznamu záznamů klikací.
  bool? ClassLinkInDetailIsClickable Příznak, zda je odkaz v detailu záznamu klikací.
  int? FileMaxFiles Maximální počet souborů v jednom záznamu.
  int? FileMaxLengthInBytes Max. velikost souboru v bytech.
  int FileDeleteType

  Typ mazáni souboru:

  0 - Soubor včetně záznamu bude smázan.

  1 - Soubor bude označen příznakem, že je smázan. Fyzicky ale smazán nebude.

  2 - Soubor bude označen příznakem, že je smazán a zároveň bude smazán obsah souboru. V databázi zůstanou jen informace o jeho názvu, původní délce a tom, kdo a kdy jej vložil/smazal.

  3 - Soubor nebude možné smazat.

  bool FileShowAsGallery Příznak, zda se mají obrázky zobrazit pomocí galerie.
  int? TextMinLength Minimální délka textu.
  int? TextMaxLength Maximální délka textu.
  bool TextAsHtml Zobrazit text pomocí HTML editoru.
  bool? LongTextIsCommented Příznak, zda je sloupec typu Dlouhý text nastaven do režimu komentáře.
  bool ColorShowHexa U sloupce typu barva zobrazit hexa kód barvy.
  bool ColorShowRGB U sloupce typu barva zobrazit RGB kód barvy.
  string DBColumnName Název sloupce v databázi.
  bool IsEmptyDBColumnName Příznak, zda je vlastnost DBColumnName prázdná.

  Pokud má sloupec nastavenu vlastnost FormulaForInsert, bude do sloupce uložena hodnota při založení záznamu, i když nemá nastavenu vlastnost EditInInsert. Sloupec sice není zadán uživatelem na formuláři, ale je vypočítán vzorcem. Obdobné pravidlo platí i při aktualizaci existujících záznamů.

  Systémové sloupce jsou sloupce vytvářené systémem ObjectGears. Na stránce se seznamem sloupců se zobrazují kurzívou šedé barvy.

   

  V dotazech, které čtou data z tabulek systému ObjectGears (např. název role), je hodnota v lokalizovaném tvaru. Nastavením vlastnosti Localize příslušného sloupce dotazu na TRUE, se bude zobrazovat jen hodnota podle aktuálně vybraného jazyka uživatele.

×