1. Modely

  Článek: AN0001634Aktualizováno:: 21.09.2018

  Většina objektů systému ObjectGears patří do určitého modelu. Model je v podstatě aplikací, do které přidáváte funkcionalitu. V modelu vytváříte třídy pro uchování dat, dotazy pro různé pohledy na data, skripty pro práci s daty, stránky, workflow atd.

  Model je nezávislou entitou, může však využívat třídy jiného modelu, a to pouze pro čtení. Např. model centrálních číselníků umožňuje jiným modelům číselníky číst, ale ne měnit.

  Modelů můžete vytvořit libovolné množství. Při tvorbě nového modelu či funkcionality nejdříve zhodnoťte bezpečnostní rizika a dopady.

  Každý model má mít svého zákazníka a někoho, kdo za něj zodpovídá po technické stránce. Zákazníkem je uživatel, který funkcionalitu požadoval a odpovídá za její udržování a aktualizaci. Je to osoba, která říká, co se v modelu bude implementovat. Tato osoba se v systému ObjectGears nazývá Business vlastník.

  Další osobou je IT vlastník, který realizuje požadavky Business vlastníka. Tato osoba zodpovídá za bezproblémový chod modelu jako takového.

  Základní role jsou popsány v kapitolách týkajících se bezpečnosti.

  Role

  Na úrovni modelu se definuje, které role budou moci objekty modelu používat. V seznamu povolených rolí je možnost tyto role pro model zakázat a to pouhým kliknutím u vybrané role ve sloupci Povoleno. Roli tak můžete zakázat, aniž by jste ji museli odebírat od všech objektů modelu.

  Povolení tříd jiným modelům

  Velkou výhodou systému ObjectGears je jednoduchá a rychlá možnost sdílení tříd mezi různými modely. Můžete tak vytvořit model se sdílenými číselníky, např. model se seznamem aut a ten povolit modelu Půjčovna.

  Aby třída mohla být povolena pro jiný model nesmí mít nastaveno fyzické mazání záznamů. Po dobu, kdy je propojení vytvořeno, není možné typ mazání ve třídě změnit.

  Výchozí stránka

  Při kliknutí na název modelu v menu se zobrazuje výchozí stránka modelu. Tímto nastavením můžete uživateli zobrazit informace, které bude potřebovat nejčastěji. Zobrazit můžete třídu, dotaz nebo stránku s webparty. Pokud nenastavíte nic, bude zobrazena stránka s informacemi o modelu.

  Uživatelská dokumentace

  Pro každý model lze vložit neomezený počet souborů s uživatelskou dokumentací nebo url odkazů na dokumentaci. Soubory dokumentace mohou být v libovolném formátu. Je třeba zvolit takové, se kterými umí koncoví uživatelé pracovat. Např. docx, xlsx, obrázky, txt...

  Odkaz (url) na dokumentaci může ukazovat i mimo systém ObjectGears. Odkaz je možné zadat tak, by přenášel i jazykové nastavení a verzi ObjectGears, z níž je odkaz volán.

             Příklad: http://doc50.objectgears.cz/vcd/AN/AN0001944/v/#Version#?lang=#Language#

  Po vložení se dokumentace zobrazí při zobrazení stránek nebo dat ze třídy nebo dotazu vpravo nahoře pod ikonou otazníku.

  Kontrola modelu

  V komplexním systému jako je ObjectGears je často náročné věnovat pozornost všem možnostem konfigurace. Na pomoc vám přichází funkce pro kontrolu modelu. Ta kontroluje několik nastavení v modelu a zobrazuje ve výsledkové tabulce seznam informací, varování a chyb. Funkce je dostupná z detailu modelu pod tlačítkem .

  Doporučujeme občas provést kontrolu modelů.

×