1. Sloupce tříd a dotazů

  Článek: AN0001604Aktualizováno:: 03.12.2018

  Každá třída nebo dotaz obsahuje sloupce s daty. Ve sloupcích tříd jsou data reálně uložena. Sloupce dotazů představují pouze zobrazení dat.

  Mezi sloupci třídy a dotazu je několik rozdílů - viz. následující tabulka.

    Sloupce třídy Sloupce dotazu
  Vytvoření sloupce

  Každá třída má několik systémových sloupců, které se vytvářejí automaticky.

  Další sloupce lze libovolně přidávat, měnit či mazat.

  Sloupce lze definovat jen pomocí definice SQL dotazu.
  Změna sloupců Většinu nastavení sloupce lze po jeho vytvoření měnit. Sloupce lze měnit jen omezeně, hlavně vlastnosti pro zobrazení.
  Typy sloupců Lze využít všechny typy sloupců. Některé typy sloupců nelze v dotazu použít, např. soubor, odkaz na třídu.

  Systémové sloupce

  Po vytvoření každé třídy jsou zároveň vytvořeny systémové sloupce. Ty slouží pro identifikaci dat v odkazech a určení původu dat pro audit. Dotazy systémové sloupce nemají.

  Následující tabulka uvádí jejich přehled systémových sloupců.

  Kódy sloupce Popis
  id ID záznamu
  shortdescription Krátký popis záznamu
  creator Účet uživatele, který záznam vytvořil
  created Datum vytvoření
  modifier Účet uživatele, který záznam naposledy změnil
  modified Datum poslední změny
  deleter Účet uživatele, který záznam smazal
  deleted Datum smazání
  createddatasourceid Id datového zdroje pro vytvoření záznamu
  modifieddatasourceid Id datového zdroje pro poslední změnu záznamu
  deleteddatasourceid Id datového zdroje pro smazání záznamu

  Hodnoty v systémových sloupcích určuje systém ObjectGears a nelze je měnit ani pomocí skriptu.

  Jedinou výjimkou je sloupec ShortDescription, jehož hodnota je určena na základě vlastnosti Formát popisu, který je definovaný uživatelem v detailu třídy. Hodnota v tomto sloupci reprezentuje celý záznam a používá se pro zobrazení v odkazech na jinou třídu.

  Zobrazení

  Na seznamu záznamů třídy nejsou systémové sloupce ve výchozím stavu zobrazovány. Pokud je chcete zobrazit, musíte jim explicitně nastavit vlastnost Zobrazit v seznamu.

  V detailu záznamu třídy jsou auditní sloupce zobrazeny v sekci Auditní informace.

  Tato sekce je ve výchozím stavu sbalena a pro zobrazení je nutné kliknout na její název.

  V titulku stránky je zobrazena hodnota sloupce ID.

  V seznamu sloupců třídy nejsou systémové sloupce standardně zobrazovány, pro jejich zobrazení musíte odškrtnout volbu Zobrazit bez systémových sloupců.

  Příklad: Zobrazení bez systémový sloupců.

  Příklad: Zobrazení včetně systémový sloupců.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Typy sloupců

  Systém ObjectGears podporuje několik základních typů sloupců, které mohou být použity ve třídě či dotazu. Se sloupcem lze pracovat i ve skriptu (čtení/zápis) pomocí metod objektu OG.DataRow. Kompletní přehled metod naleznete v dokumentaci tohoto objektu. Níže uvedená tabulka uvádí pouze hlavní metody pro čtení z/zápis do sloupců.

  Typ Hlavní metody pro práci se sloupcem ve skriptu
  Text GetText/SetText
  Celé číslo GetInteger/SetInteger
  Desetinné číslo GetDouble/SetDouble
  Příznak Pravda/Nepravda GetBoolean/SetBoolean
  Datum GetDateTime/SetDateTime
  Guid GetGuid/SetGuid
  Soubory N/A
  Obrázek GetServerImage/SetServerImage
  Barva GetColor/SetColor
  Odkaz na třídu GetClassDef/SetClassDef
  Číselníková hodnota GetClassLink/SetClassLink, GetPerson/SetPerson, GetMultiClassLink/SetMultiClassLink, GetMultiPerson/SetMultiPerson
  Číselníková hodnota (odkaz na více tříd) GetXClassLink/SetXClassLink, GetXMultiClassLink/SetMultiXClassLink

  Stránka pro vložení nového sloupce umožňuje hromadné vytvoření předdefnovaných sloupců. Tyto sloupce jsou založeny na základních sloupcích a jsou již nakonfigurovány pro konkrétní určení. Použití předdefinovaných sloupců může uživateli ušetřit čas vytvoření třídy. Tyto sloupce lze po vložení libovolně měnit. Jedná se např. o sloupce Název, Pořadí, Email... K dispozici je i několik sloupců při použití třídy pro uložení úkolů ve workflow.

   Vlastnosti sloupců

  Sloupce mají řadu vlastností, které závisejí na typu sloupce. V níže uvedené tabulce naleznete popis obecných vlastnosti platných pro všechny sloupce. Další vlastnosti jsou popsány u konkrétního typu sloupce.

  Název Popis
  Třída/Dotaz Definuje do jaké třídy nebo dotazu sloupec patří.
  Id Jedinečný identifikátor sloupce. Generuje se automaticky.
  Kód Kód sloupce. Je jedinečný v rámci dané třídy/dotazu.
  Název Název sloupce. Pod tímto názvem se sloupec zobrazuje na formulářích. Jedná se o lokalizovaný atribut (různé hodnoty pro různé jazyky). 
  Popis Popis sloupce. Tento text se zobrazuje v detailu záznamu drobným písmem pod názvem sloupce. Jedná se o lokalizovaný atribut (různé hodnoty pro různé jazyky).
  Typ sloupce Typ sloupce.
  Povinné Příznak, zda je sloupec povinný a musí být zadán v detailním formuláři.
  Text nápovědy Text nápovědy sloupce, který se zobrazí po najetí myši na ikonu otazníku u sloupce v detailním formuláři. Jedná se o lokalizovaný atribut (různé hodnoty pro různé jazyky).
  Povolit editaci při vytváření Příznak, zda je možné sloupec nastavit na detailním formuláři při vytvářené nového záznamu.
  Povolit editaci při změně Příznak zda je možné sloupec nastavit na detailním formuláři při změně záznamu.
  Sloupec v DB Pro sloupce ukládáné přímo do tabulky je zde název sloupce v databázi.

  Vzorce

  Vzorce se aplikují na sloupce, i když nemají nastaveno Povolit editaci.... Hodnota vypočtená vzorcem v detailu sloupce nebo pravidlem (skriptem atd.) třídy se vždy uloží bez ohledu na příznaky Povolit editaci....

  Zobrazit přes celý řádek

  Standardně se sloupce na formuláři zobrazují ve dvou sloupcích. Pro některé sloupce je však vhodné je rozšířit přes celou šírku formuláře. K dispozici jsou tři hodnoty - viz obrázky níže:

  Řazení sloupců

  Pro řazení sloupců v seznamu sloupců nebo v detailu záznamu slouží stránka Nastavení vzhledu formuláře.

  Sumární informace

  Pro některé typy sloupců (datum, celé nebo desetinné číslo) je možné na stránce se seznamem záznamů zobrazit sumární informace (min, max, sum, avg). Ty jsou počítány ze všech vyhledaných záznamů bez ohledu na stránkování. Tzn. pokud je nalezeno 100 záznamů, ale máte zobrazenou první sadu 20-ti záznamu, tak sumární informace jsou počítány ze všech 100 záznamů.

  V nastavení sloupce lze zadat ve vlastnosti Formát zobrazení V seznamu zobrazit součtové informace. Pokud je tato definice formátu chybná, pak se místo v sumárním řádku pod sloupcem zobrazí otazník ?.

×