1. Správa ObjectGears

  Článek: AN0001575Aktualizováno:: 18.03.2020

  Systém ObjectGears je aplikace, která umožňuje různé konfigurace a nastavení. Tyto nastavení jsou dostupné z menu Správa. V následujících kapitolách je postupně popíšeme. Všechny operace zde popsané provádí administrátor nebo IT vlastník modelu.

  Modely

  Prvotní vytvoření modelu je v kompetenci administrátora. Žádný jiný uživatel nemůže vytvořit nový model. Administrátor také musí u modelů nastavit IT správce, který následně vytvoří obsah modelu. Administrátor také určí, které role mohou být v jednotlivých modelech používány. Těmto rolím pak IT správce může přidělat konkrétní oprávnění na konkrétní objekty.

  Přístup: Správa / Modely

  Role

  Aby uživatelé mohli přistupovat ke třídám, dotazům a dalším objektům, musí být administrátorem vytvořeny role. Tyto role se dle konfigurace přiřazují uživatelům v systému ObjectGears nebo dle členství ve skupinách Microsoft Active Directory.

  Název role je zobrazován odkazech na roli v systému ObjectGears. Název v systému je přesný název z externích systému, ze kterých se role čtou a párují na role systému ObjectGears (např. název v Active Directory).

  Vlastností Povoleno můžete roli v celém systému rychle zakázat, aniž by ji bylo třeba ze systému odstraňovat.

  Přístup: Správa / Role

  Uživatelé

  Administrátor vytváří nové uživatele systému ObjectGears, upravuje jejich záznamy nebo je maže. Toto může provádět ručně v aplikaci nebo může vytvořit import, který uživatele vytváří, modifikuje či maže na základě vstupního souboru.

  Administrátor také může nastavit delegaci jednotlivých uživatelů. Delegace má význam pro zastupitelnost uživatelů ve workflow.

  Přístup: Správa / Uživatelé

  Jazyky

  Administrátor může nastavit, pro které jazykové verze se má nabízet lokalizace názvů, popisu atd. u jednotlivých vytvořených objektů (třídy, sloupce, tlačítka atd.).

  Přístup: Správa / Jazyky

  Aplikační menu

  V systému jsou dva druhy menu. Jedno z nich je aplikační menu, které má na starosti administrátor. Pokud jej administrátor nenadefinuje, je použito výchozí aplikační menu. Ve většině případů může toto výchozí menu dostačovat, ale někdy bude třeba jej upravit.

  Přístup: Správa / Menu

  Aplikační datové parametry

  Datové parametry slouží pro uživatelské konfigurace s možností rychlého nastavení hodnot. Některé parametry mohou být definovány jako aplikační (pak jsou dostupné z celého systému), jiné jen pro jeden konkrétní model.

  Přístup: Správa / Parametry

  Import

  Importy slouží k načítání dat do systému ObjectGears z externích zdrojů. IT vlastník modelu může vytvořit import do tříd jeho modelů. Administrátor může vytvořit import do interní třídy s uživateli systému ObjectGears.

  Přístup: Správa / Import

  Export

  Exporty slouží vytvoření souborů obsahujících data tříd či dotazů systému ObjectGears.  IT vlastník modelu může vytvořit export tříd či dotazů jeho modelů.

  Přístup: Správa / Export

  Distribuční skupiny

  Distribuční skupiny slouží k vytvoření seznamu příjemců, které mohou být následně použity v upozorněních na třídách, pravidlech, importech, exportech, workflow aktivitách či skriptech. Skupina může být použita pro odeslání mailu či SMS. Seznam příjemců může být vytvořen výčtem uživatelů systému ObjectGears, uvedením seznamu emailových adres nebo uvedením telefonních čísel. IT vlastník modelu může vytvořit distribuční skupinu pro použití v jeho modelu nebo všech modelů.

  Přístup: Správa / Distribuční skupiny

  Organizační struktura

  IT vlastník může definovat libovolné množství organizačních struktur několika typů a ty následně použít zejména pro řízení přístupových oprávnění na jednotlivé záznamy.

  Přístup: Správa / Organizační struktura

  Workflow

  IT vlastník může vytvořit worklow použitelné v jeho modelu. Workflow zajistí automatizaci postupů dle definice schématu workflow.

  Přístup: Správa / Workflow

  Joby

  Joby slouží pro plánované spouštění určitých operací, např. import, export, workflow, skripty atd. Nastavení je plně v kompetenci administrátora, protože joby mohou pro server představovat výkonnovou zátěž, kterou je třeba rovnoměrně rozdělit přes celý den nebo noc.

  Přístup: Správa / Joby

  Skripty stránek správy

  Na některých stránkách správy je možné použít skriptování a rozšířit tak funkcionalitu stránky o vlastní akce. Na stránky tak lze jednoduše přidat tlačítko pro spouštění vlastních akcí nebo zobrazit vlastní ovládací prvky pro zobrazení dalších informací. Více informací naleznete v popisu Skripty stránek správy. Tato funkcionalita je dostupná Administrátorovi.

  Přístup: Správa / Skripty stránek správy

  Informace o aplikaci a konfiguraci

  Tato stránka zobrazuje některé základní konfigurační parametry nastavené v souboru web.config.

  Na druhé záložce je možné nastavit, jaká stránka se zobrazí po přihlášení uživatele bez zadané stránky (v URL je jen název serveru) nebo po přístupu na stránku Default.aspx. Ve výběrové nabídce se zobrazují jen aplikační stránky (stránky bez zadaného modelu).

  Přístup: Správa / Informace o aplikaci

  Mé úkoly

  Konfigurace pro Mé úkoly slouží pro vytvoření jednotné fronty úkolů, které mají uživatelé řešit. Představte si, že uživatelům přiřazujete úkoly z workflow, incident management procesu a ještě máte implementován model EasyTask. Uživatelé by museli neustále sledovat několik stránek, na kterých se jim přiděluje práce. Nyní mají všechny své přidělené úkoly na jedné stránce.

  Moduly

  Moduly slouží pro rozšíření funkcionality systému ObjectGears o vlastní program implementovaný v některém z .NET jazyků (C#, VB.net...).

  Přístup: Správa / Informace o aplikaci / Moduly

  Aplikační události

  Systém ObjectGears podporuje čtyři aplikační události:

  • Po startu aplikace
  • Po přihlášení uživatele
  • Po výskytu chyby
  • Na začátku webového požadavku

  Přístup: Správa / Systém / Aplikační události

  Protokol událostí

  Stránka zobrazuje chybové a informační hlášení ze systému ObjectGears.

  Přístup: Správa / Systém / Protokol událostí

  Logování chyb

  Pro zápisy chyb do protokolu událostí platí zvláštní pravidla, aby se předešlo hromadným opakovaným zápisům stejných chyb během krátké doby. Za stejnou chybu se považuje chyba se stejným Popisem chyby. Při špatné konfiguraci nebo chybě ve skriptech je možné generovat velké množství zápisů do protokolu událostí, čímž by se celý systém mohl zablokovat. Kvůli těmto případům platí pro zápis chyb zvláštní pravidla:

  1. Každý 1.-10. výskyt chyby během 5 minut se zapíše do protokolu událostí
  2. 11. a další výskyt chyby, který je max. do 5 minut od posledního výskytu, se do protokolu událostí nezapíše. Pouze se interně ukládá kolikrát se chyba.
  3. Každý další výskyt chyby, který je více než 5 minut od posledního zápisu dané chyb do protokolu událostí se znovu zapíše do protokolu událostí. Zároveň se k předchozímu zápisu do protokolu událostí zapíše počet výskytu chyby.

  Pokud potřebujete ladit skripty, pak pro zápis do protokolu událostí nepoužívejte metodu OG.Log.Write, ale OG.Log.WriteInfo. Na zápisy pomocí metody OG.Log.WriteInfo se totiž neaplikují výše uvedená pravidla a při opakovaném spouštění skriptu se Vám tedy hlášení doprotokolu událostí bude vždy zapisovat. 

  Funkcionalita Ladit

  Funkcionalita pro ladění slouží pro podrobnější sledování činnosti uživatele v systému. Některé klíčové operace pro práci s daty jsou proto logovány do Debug logu. Dále je možné pomocí skriptů (OG.Debug) přidat vlastní debug informace.

  Ladění může nastavit (na stránce Ladění systému) pouze administrátor. Jeden administrátor může mít max. jednoho laděného uživatele v jeden okamžik. Po skončení ladění je možné nastavit ladění pro jiného uživatele.

  Každé nastavení ladění má platnost 24 hodin, pak je nevratně smazáno. Log bude smazán i při restartu aplikace, protože log se neukládá do databáze, ale je udržován pouze v paměti.

   

  Pro ladění konkrétního uživatele postupujte následovně:

  1. Na stránce Ladění systému nastavte uživatele, kterého chcete ladit a uložte nastavení
  2. Řekněte uživateli, ať v systému provede operaci, která vykazuje chyby
  3. Na stránce Ladění systému si pomocí tlačítka Zobrazit log zobrazte zápisy, které vygenerovaly akce uživatele
  4. Po skončení ladění na stránce Ladění systému zrušte nastavení vybraného uživatele a nastavení uložte

   

  Ladění je aktuálně implementováno na stránkách, kam přistupuje běžný uživatel, tj. Datas.aspx, DataDetail.aspx, v archivu třídy a při odesílání upozornění.

   Přístup: Správa / Systém / Informace o aplikaci / Ladit

   

×