1. Automatické notifikace uživatelům mimo ObjectGears

  Článek: AN0002448Aktualizováno:: 21.11.2020

  V tomto článku si ukážeme, jak můžeme z ObjectGears automaticky nechat posílat notifikace na uživatele, kteří nemají ObjectGears účet.

  V našem příkladě budeme mít třídu aplikací (business-application) s vlastnostmi support_to (datum) a analysts (odkaz do jiné třídy ms-ad-users). Vztah tříd zachycuje následující schéma.

  Použijeme automatické časové operace pro kontrolu pole support_to a odesílání notifikací kolegům v poli analysts ve stanovenou dobu před koncem podpory.

  Pokud by v poli analysts byl odkaz na uživatele ObjectGears, mohli bychom příjemce motifikací jednoduše nastavit v detailu časové operace, tak že bychom vybrali tento sloupec.

  Příjemci notifikací však nebudou uživatelé ObjectGears. Místo toho budou příjemci reprezentováni jen záznamy z jiné třídy, u nichž budeme mít uveden email. Odeslání notifikace pak budeme moci vyřešit dvěma způsoby. Skriptem v časové operaci nad třídou business-application, který si zjistí emaily ze třídy ms-ad-users nebo dotazem, který bude pro každou aplikaci vracet emaily oddělené čárkou ve zvláštním sloupci, a časovou operací nad tímto dotazem.

  Možnost č.1 - Skript v časové operaci nad třídou

  V časové operaci nastavíme filtr na záznamy, kde pole analysts není null. Na záložkách s vlastnimi operacemi pak nastavíme tento skript.

  /*skript se podívá do násobného classlinku Analysts, který vede na třídu ms-ad-users - emaily jsou ve sloupci e-mail
  Pošle upozornění end_of_support_reminder a nalinkuje odeslaný email na záznam dané aplikace.*/


  var drl = OGActualDataRow.GetDR('analysts');
  if ( drl != null && drl.Count > 0)
  {
    //příprava emailu
    var m = OG.Email.CreateMessage();

    var isAnyEmail = false;
    for( var i = 0; i < drl.Count; ++i)
    {
      var email = drl[i]['e-mail'];
      if ( !OG.IsNull(email))
      {
        m.AddTo(email);
        isAnyEmail = true;
      }
    }

    if (isAnyEmail)
    {
      var mIt = OG.Model.GetByCode('it');
      m.Notification = OG.Notification.GetAll().GetDefaultByCode( mIt.Id, 'end_of_support_reminder');

      //nalinkování emailu k záznamu aplikace
      m.AssignEmailForDataRow = OGActualDataRow;

      m.SendEmailAsOne = true; //odeslat jako jeden email
      //m.SendEmailAsOne = false; //odeslat emaily samostatne

      //nalinkování emailu k časové operaci jako původci odeslání
      m.OwnerType = OG.Email.EmailOwnerType_AutomaticTimeOperationSend;
      m.OwnerId = OGActualAto.Id;

      OG.Email.Send(m);
    }
  }

  Možnost č.2 - Dotaz vracející emaily a časová operace nad tímto dotazem

  V tomto případě si data obou tříd transformujeme do dotazu a nad ním už jednoduše nastavíme časovou operaci. SQL dotazu:

  SELECT t.*
  FROM
  (
    SELECT ba.id, ba.support_to, CONVERT(varchar(10),ba.id) as ba_id, ba.name,
    ( STUFF((
      SELECT ';' + us.[e-mail] AS [text()]
      FROM {{:class.ms-ad-users:}} us
      INNER JOIN DataRow{{:class.business-application.id:}}_{{:class.ms-ad-users.id:}}Link l
      ON l.ColumnClassDefId = {{:class.business-application.column.analysts.id:}} and l.ReferentionId = ba.Id
      WHERE us.Deleted is null
      AND us.id = l.LinkReferentionId
      /*ORDER BY f.Id*/
      FOR XML PATH ('')
      ), 1, 1, '')
    ) emails
    FROM {{:class.business-application:}} ba
  ) t
  WHERE t.emails is not null

×