1. Import třídy

  Článek: AN0002204Aktualizováno:: 24.05.2020

  Na této stránce je zobrazeno detailní nastavení importu určité třídy.

  Příklady importů dat jsou uvedeny zde.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled importů.
  Tvorba nového importu.
  Uložení změn v importu.
  Smazání importu.
  Spuštění importu (bez uložení a reflektování případných změn v importu).
  Zobrazení historie použití importu.

  ZÁLOŽKA - Základní vlasnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Kód - Identifikátor importu, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Název - Jméno importu.
  • Poznámka - Poznámka k importu.
  • Povoleno - Informace, zda může být import použit.
  • Integrační import - Informace, zda je povolení importu podmíněno povolením integračních rozhraní na stránce Informace o aplikaci.

  Sekce: Spouštění

  • Povolit spouštění přes stránku ImportStart - Informace, zda může být import spuštěn zavoláním stránky ImportStart.

  Sekce: Zdroj dat

  • Typ zdroje dat - Určuje typ umístění importního souboru.
  • Cesta na zdroj dat - Cesta ke zdroji dat. Nezobrazí se, pokud je zadán Typ zdroje dat: Soubor zadá uživatel na stránce.
  • Formát dat - Volba mezi csv souborem nebo xml.
  • Kódování - Výběr kódování souboru.
  • Ukládat imp. soubor do databáze - Určuje, zda se má importní soubor uložit k logu importu.
  • Obsahuje hlavičku - Určuje, zda importní soubor obsahuje v prvním řádku hlavičku dat. Zobrazí se jen pro Formát dat: Csv.
  • CSV oddělovač - Určuje oddělovač sloupců v souboru. Zobrazí se jen pro Formát dat: Csv.
  • Počet sloupců v CSV souboru - Určuje počet sloupců v souboru. Zobrazí se jen pro Formát dat: Csv.
  • XML path k itemu - Definice cesty k položce xml. Zobrazí se jen pro Formát dat: Xml.
  • Počet ignorovaných řádek - Počet řádek importního souboru, které budou přeskočeny.

  Sekce: Cíl importu

  • Cíl - Určuje, zda má importovat do nějaké uživatelem definované třídy nebo do interní tabulky uživatelů. Pokud zvolíme Cíl: Do třídy, objeví se výběr modelu a třídy.
  • Model - Výběr modelu, v němž se nachází třída, do níž chceme importovat.
  • Třída - Výběr třídy, do níž chceme importovat.
  • Omezení záznamů v importní třídě - Definice okruhu záznamů, které jsou brány v úvahu při aktualizaci nebo mazání záznamů ve třídě. Pouze záznamy odpovídající filtru jsou aktualizovány nebo smazány.

  Grid se sloupci importní třídy včetně zděděných sloupců

  • Importní sloupec - Určuje, který sloupec importního souboru odpovídá kterému sloupci ve třídě. Pokud má importní soubor hlavičky, uveďte název hlavičky sloupce. Pokud importní soubor hlavičky nemá, uveďte pořadí sloupce v importovaném souboru.
  • Cílový sloupec - Název sloupce importní třídy. Pokud jde o sloupec zděděný, předchází názvu sloupce název třídy, z níž je sloupec zděděn.
  • P - Informuje, zda je sloupec třídy povinný.
  • I - Určuje, zda má být do tohoto sloupce importováno.
  • M - Určuje, zda má být tento sloupec zahrnut pro mapování záznamů třídy a importního souboru.
  • Výchozí hodnota - Umožňuje provést následující operace:
   • Textbox - Umožňuje zadat hodnotu, která být importována do daného sloupce.
   • Nastavení sloupců neimportovaných záznamů:
    • Checkbox Vymazat hodnotu - Způsobí, že v daném sloupci je vymazána hodnota, pokud se daný záznam nenachází v importním souboru.
    • Textbox - Zadaná hodnota bude uložena do tohoto sloupce u záznamů, které nebyly v importním souboru.
  • Parametry importu - Umožňuje provést následující operace v závislosti na datovém typu sloupce, do nějž se importuje.
   • Sloupec typu text - Možnost konverze znaků na malá nebo velké písmena a oříznutí mezer.
   • Sloupec pro mapování (Sloupec typu číselníková hodnota) - Pokud je importní sloupec typu číselníková hodnota a odkazuje se do jiné třídy, v níž lze jednoduše vyhledat odkazovaný záznam podle jednoho sloupce v importním souboru, vyberte tento sloupec v comboboxu. Pokud je třeba odkazovanou hodnotu vyhledat podle více sloupců v importním souboru nebo je třeba provést hledání ve více třídách, sloupec nevybírejte a zaškrtněte volbu Přemapovat importovanou hodnotu.
   • Sloupec typu Datum a čas - Pokud je importní sloupec typu Datum a čas, zvolte jeden z Předdefinových formátů pro import pro určení formátu data a času ve vstupním souboru.
   • Sloupec typu Pravda/nepravda (Hodnoty pro Pravda a Nepravda) - Pokud je importní sloupec typu Pravda/nepravda, uveďte hodnoty, které mají být interpretovány jako Pravda, hodnoty, které mají být interpretovány jako Nepravda a to, jak mají být interpretovány ostatní hodnoty.
   • Sloupec typu Barva (Formát) - Pokud je importní sloupec typu Barva, zvolte formát barvy ve vstupním souboru.
  • Přemapovat importní hodnotu - Tuto volbu u daného sloupce zaškrtněte, pokud v rámci importu chcete do sloupce doplnit hodnotu, ale ta nemůže být jednoduše z jištěna z hodnoty jednoho sloupce v importním souboru. Volba následně umožňuje mapovat hodnoty z více sloupců importního souboru na jinou třídu nebo dotaz a tak zjistit požadované hodnoty.
   • Třída / Dotaz - Zvolte třídu nebo dotaz, v níž chcete vyhledat hodnoty z importního souboru.
   • Návratová hodnota - Zvolte sloupec, z něhož má být vrácena hodnota po mapování v níže uvedeném gridu. V comboboxu se nabízejí sloupce stejného datového typu jako je sloupec, u něhož bylo zvoleno Přemapovat importovanou hodnotu. Před názvem sloupce je uveden název třídy, aby byly odlišeny sloupce zděděné od předků třídy. Nakonec vyberte v ovládacím prvku Sloupec pro mapování sloupec, na který se má mapovat návratová hodnota - ve většině případů to bude interní identifikátor záznamu třídy: Id.
   • Grid se sloupci ze třídy nebo dotazu

    • Importní sloupec - Pokud má importní soubor hlavičky, uveďte k názvům sloupců, podle kterých chcete přemapovat hodnoty z importního souboru název importního sloupce. Pokud importní soubor hlavičky nemá uveďte k příslušným sloupcům třídy nebo dotazu pořadí mapovaného sloupce importního souboru.
    • Mapovaný sloupec - Název sloupce, na nějž má být mapována hodnota sloupce z importního souboru.

  Sekce: Typ aktualizace

  • Založení nových záznamů - Určuje, zda mají být v importní třídě založeny nové záznamy dle záznamů v importním souboru.
  • Aktualizovat záznamy - Určuje, zda mají být v importní třídě aktualizovány stávající záznamy dle hodnot v importním souboru.
  • Smazat všechny záznamy před importem - Určuje, zda mají být v importní třídě před importem smazány stávající záznamy.
  • Smazat záznamy, které nebyly ovlivněny importem - Určuje, zda mají být v importní třídě smazány stávající záznamy, které nebyly nalezeny v importním souboru.
  • Smazání záznamů, které jsou v importním souboru - Určuje, zda mají být v importní třídě smazány stávající záznamy, které byly nalezeny v importním souboru.
  • Importovat unikátní záznamy - Určuje, zda mají být importovány pouze unikátní kombinace hodnot z importního souboru. Budou vybrány unikátní kombinace hodnot ze sloupců označených pro mapování. U sloupců označených pro import, ale ne pro mapování bude vybrána první nalezená hodnota. Do třídy budou přidány pouze ty záznamy, u nichž ve třídě ještě neexistuje kombinace sloupců určených pro mapování. Tímto způsobem dojde k potřebnému rozšíření číselníku bez vzniku duplicit. Při zaškrtnutí této volby se po importu dat ze souboru do databáze a před importem do třídy, mažou ty záznamy, které mají v mapovacích sloupcích Null.
  • Importovat i smazané záznamy - Určuje, zda se mají v detailu importu nabídnout pro import i systémové sloupce 'Smazáno' a 'Smazal'. Jejich prostřednictvím lze do aplikace importovat záznamy, které jsou již označeny jako smazané, označit existující záznamy za smazané nebo naopak logicky smazané záznamy znovu aktivovat tím, že se u nich importuje hodnota null do sloupců 'Smazáno' a 'Smazal'.
   Tuto volbu je možné použít, pouze pokud má třída nastaveno logické mazání záznamů.

  Sekce: Auditní záznamy

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (import)
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (importu)
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (importu)
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (importu)

  ZÁLOŽKA - Role a zobrazení

  Sekce: Seznam rolí

  • Role - Definice typu oprávnění k danému importu pro role pracující s modelem. Oprávnění je možné přidělit pouze rolím povoleným pro model, do nějž import patří. Role se nepřidělují pro import do třídy uživatelů. Ten může provádět pouze Administrátor.
  • Operace - Definice možných činností pro vybranou roli:
   • Zobrazit log - uživatel je oprávněn zobrazit log importu
   • Spustit import - uživatel je oprávněn spustit import

  ZÁLOŽKA - Upozornění

  Sekce: Upozornění

  • Kdy odeslat - Definuje, kdy má být upozornění odesláno.
  • Upozornění - Určení, jaké upozornění má být odesláno.
  • Distribuční seznam - Určení, na jakou distribuční skupinu má být upozornění odesláno.
  • Povoleno - Určuje, zda má být upozornění zasíláno.

  ZÁLOŽKA - Skripty

  Sekce: Workflow

  • Spustit workflow po dokončení importu - Definuje workflow, kteráé má být spuštěno po dokončení importu.

  Sekce: Skripty 

  • Spustit před spuštěním importu -Skript, která má být spuštěn před spuštěním importu.
  • Spustit po načtení dat do databáze - Skript, která má být spuštěn před kontrolami a mapováním v dočasné tabulce temp_import_X, kde X je unikátní Id pro každé spuštění každého importu.
  • Spustit před aktualizací dat ve třídě - Skript, která má být spuštěn před aktualizací dat ve třídě.
  • Spustit po dokončení importu - Skript, která má být spuštěn po dokončení importu.

  Celkový popis průběhu importu

  1. Spustí se skript "Spustit před spuštěním importu". - V tomto kroku je možné provést kontroly, zda je možné importovat nebo zavolat externí aplikaci, aby vygenerovala importní data.
  2. Načte se importní soubor a uloží do databáze do tabulky "tmp_import_X", kde X je unikátní číslo daného spuštění importu.
  3. Spustí se skript "Spustit po načtení dat do databáze". - V tomto kroku je možné provést korekci vstupních "surových" dat v dočasné importní tabulce.
  4. Proběhnou kontroly a mapování dat v "tmp_import_X" na data v ObjectGears.
  5. Spustí se skript "Spustit před aktualizací dat ve třídě". - V tomto kroku je možné provést korekci dat připravených pro import do třídy po mapování.
  6. Provede se insert-update-delete v tabulce konkrétní třídy.
  7. Dokončení importu.
  8. Spustí se skript "Spustit po dokončení importu". - V tomto kroku je možné provést další zpracování a výpočty, pokud jsou po importu třeba.
  9. Smazání tabulky "tmp_import_X".
  10. Odeslání notifikací.
  11. Spuštění worklow "Spustit workflow po dokončení importu".
×