1. Windows služba

  Článek: AN0002059Aktualizováno:: 20.04.2024

  Součástí systému ObjectGears je vedle webové části i Windows služba (Windows service), která zajišťuje odesílání emailových notifikací, spouštění jobů, zpracování workflow, vyčítání mailů z mailboxu a časové operace. Službu je třeba nainstalovat a zajistit její automatické spouštění. 

  Instalace

  Pro instalaci služby postupujte následujícím způsobem:

  1. Pomocí instalátoru definujeme adresáře pro nové instance ObjectGears. Po spuštění instalace dojde ke zkopírování souborů Windows služby do jejího adresáře a ke konfiguraci služby v souboru ObjectGearsService.exe.config dle nastavení, které jste zvolili v průběhu instalace. V průběhu instalace budete vyzváni k dokončení instalace služby, které je popsáno v dalších krocích.
  2. Určete účet, pod kterým bude služba spouštěna. Přidělte mu oprávnění číst a spouštět na adresář, v němž se nacházejí soubory Windows služby. Účet musí mít oprávnění Logon as a service (viz Local Security Policy – Local Policies – User Rights Assignments). Je třeba, aby bylo možné se pod zvoleným účtem ověřit na smtp serveru. (Požadavky na účet viz Technický účet 2)
  3. V instalátoru zvolte, zda chcete službu instalovat jako 32-bit nebo  64-bit aplikaci.
  4. Spusťte BAT soubor winservice-install.bat.
  5. Zkontrolujte v seznamu služeb, zda je služba ObjectGearsService nainstalována.
  6. Pokud služba běží na stejném serveru jako databáze, nastavte službě typ spouštěni Automaticky (Zpožděné spouštění).
  7. Nastavte službě přihlášení pod zvoleným účtem viz výše.
  8. Spusťte službu.

  V případě, že na jednom serveru potřebujete provozovat více instancí systému ObjectGears, pak je třeba pro každou instanci instalovat vlastní windows službu. Instalační postup je podobný. Pro odlišení služeb je třeba je rozdílně pojmenovat - např. dle názvů instancí (např. ObjectGearsService - test, ObjectGearsService - vývoj, ObjectGearsService - zákazník 1, ObjectGearsService - zákazník 2). V názvu služeb ponechte na začátku ObjectGearsService. Text pro rozlišení připojte pouze na konec. Název služby uveďte v instalátoru v kroku Nastavení aplikace.

  Odinstalace

  Pro odinstalaci služby ji zastavte a spusťte soubor winservice-uninstall.bat. Pak můžete smazat adresář se soubory pro windows službu.

  V žádném případě nemažte soubory před odinstalací služby. Pokud by k tomu došlo, doporučujeme adresář se soubory vytvořit znovu a pak teprve provést odinstalaci služby.

  Konfigurace

  Konfigurační soubor pro windows službu se má stejný název jako jako windows služby včetně koncovky exe a má koncoku config (např. tedy ObjectGearsService.exe.config). Obsahuje stejné konfigurační parametry jako webová část systému ObjectGears a několik dalších určených pouze pro Windows službu.

  Název Příklad Popis
  RepeatIntervalInMinute 5 Časový interval v minutách, po kterém bude spouštěna funkce pro kontrolu jobů a workflow.
  MinEndPauseInMiliSecond 50 Minimální pauza v milisekundách mezi dvěma spuštěními kontroly.
  OperationPauseInMiliSecond 50 Pauza v milisekundách mezi dvěma kontrolami pro joby.
  WorkflowActivityPauseInMiliSecond 50 Pauza v milisekundách mezi zpracováním jednotlivých workflow aktivit.
  WebUrl http://www.mojeOG.cz/ Adresa na web systému OG. Tato adrese se např. používá pro vytvoření url pro úkoly, které se zasílají v emailu.

  Tyto parametry umožňují omezit zátěž při zpracování jobů a workflow na kratší časový úsek a nezahltit databázový server množstvím dotazů. Tím se vytváří prostor pro rychlou odezvu webové části systému ObjectGears. V případě, že potřebujete poskytnout databázi větší čas pro zpracování webových požadavků, navyšte zde uvedené hodnoty, zejména parametry s Pause v názvu. Na stránce Historie spuštění procesu jobů pak můžete sledovat jak zpracování probíhá.

  Kontrola běhu služby

  Pokud tato služba nepoběží, bude možné vytvořit nové instance workflow, ale ty nebudou zpracovávány. Pro jednoduchou kontrolu, zda služba běží, zobrazte stránku Historie spuštění procesu jobů (JobStartLogs.aspx). Každé spuštění je zde zaznamenáno i s počtem zpracovaných objektů. Pokud zde pro aktuální čas (minus počet minut dle výše uvedeného parametru RepeatIntervalInMinute) nejsou žádné záznamy, pak služba neběží. Podrobnější informace, proč služba neběží, naleznete v Prohlížeči událostí (součást Windows).

×