1. Problémy a jejich řešení

  Článek: AN0001944Aktualizováno:: 01.09.2023

  Na této stránce jsou popsány problémy, se kterými se v ObjectGears můžete setkat, a jejich řešení.

  Problém Řešení
  Uživatel nevidí v menu určitou složku Toto je dáno tím, že ve složce není třída nebo jiný objekt, na který by měl uživatel oprávnění. Nastavte uživateli oprávnění na třídu nebo jiný objekt, který je ve složce zahrnut a složka se uživateli automaticky objeví.
  Uživatel nevidí tlačítko Toto je dáno tím, že tlačítko spouští akci (např. import), na kterou uživatel nemá oprávnění. Přidělte uživateli dané oprávnění a tlačítko se automaticky objeví.
  Třída má povoleno Zobrazení detailního seznamu, ale ikona pro přechod na detailní seznam se neobjeví. Toto je způsobeno tím, že žádný sloupec třídy není povolen pro Zobrazení detailního seznamu. Povolte alespoň jeden sloupec pro zobrazení detailního seznamu.
  Ve sloupci typu číselníková hodnota se zobrazují hodnoty typu , kde X a Y jsou celá čísla. Nastavte v detailu odkazované třídě Formát popisu.
  Obrázek vybíraný např. ve schématech se i po zmenšení stále zobrazuje jako velký. Zmenšený obrázek přejmenujte a znovu vyberte.
  Změna hodnoty ve sloupci odkazované třídy A použitém v krátkém popisu odkazované třídy A se neprojeví v krátkém popisu odkazující se třídy B, který používá sloupec s odkazem na třídu A. V detailu třídy B změňte definici krátkého popisu, aby došlo k přegenerování krátkých popisů a reflektování změn ve třídě A.
  Při vytváření uživatele nebo jeho importu aplikace hlásí, že uživatel již existuje, i když uživatel není vidět v přehledu uživatelů na stránce Persons.

  1. Ujistěte se, že v seznamu uživatelů zobrazujete i smazané uživatele a ty, kteří nemají povolené přihlášení. 

  2. Klikněte na ikonu Kontrola uživatelů na stránce Persons. Proběhne kontrola konzistence dat ASP.NET membership a databáze ObjectGears a uživatelské účty budou popřípadě automaticky opraveny.

  Workflow verze je označena jako nekompletní

  1. U všech aktivit kromě aktivity Start ověřte, že mají alespoň jednu vstupní větev.

  2. U všech aktivit kromě aktivit Konec ověřte, že mají alespoň jednu výstupní větev.

  3. Ověřte, že žádná aktivita není označena červeně jako nesprávně nadefinovaná.

  Chybná funkce skriptu Správa - Systém - Informace o aplikaci - stiskněte tlačítko Vymazat cache.
  Odkaz v oblíbených nereflektuje filter, který byl ve chvíli vytvoření odkazu použit Důvodem je aplikace jiného filtru při zobrazení seznamu záznamů, který filtr z odkazu zruší. IT správce modelu musí při tvorbě filtru ve skriptu, který se má aplikovat, použít podmínku !OGForm.QueryString.Exist('filter'), která způsobí, že se filtr ze skriptu neaplikuje, pokud je již definován v URL.

  Při uložení záznamu je vráceno chybové hlášení:

  Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that ‹machineKey› configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=314055 for more information.

  Důvodem může být recyklace aplikačního poolu MS IIS mezi zahájením vytváření záznamu a jeho uložením a následné vygenerování nového Message Authentication Code (MAC). Vygenerujte Machine Key dle návodu MS support.

  Zkontrolujte,  zda aplikační pool není zbytečně často recyklován (nastavení času pravidelné recyklace, nastavení vypínání webu při nečinnosti uživatelů, přidělení více paměti pro web).

  Zkontrolujte, zda cookies nejsou zakázány prostřednictvím GPO.

  Dotaz při spuštění hlásí, že nebyl nalezen sloupec Col_...

  Důvodem je změna podkladových tabulek způsobená změnou ve třídě.

  Jděte do sql definice dotazu, přidejte mezeru na konec dotazu a dotaz uložte. Dotaz bude znovu vygenerován.

   

  Při importu uživatelů v rámci workflow je vrácena chyba: Ve FREE verzi nemůžete provádět import uživatelů.

  Důvodem je absense licenčního souboru v adresáři winservice.

  Zkopírujte licenční soubor i do adresáře winservice.

  Workflow končí chybou říkající, že Úkol nemůže být přiřazen na skupinu, protože Úkol neobsahuje sloupec pro skupinu.

  Důvodem je absence sloupce Skupina uživatelů nebo fakt, že daný sloupec byl ve třídě Úkol vytvořen, až prvotním uložení dané aktivity Úkol.

  Vytvořte ve třídě Úkol sloupec s kódem task_assigned_group_to odkazujícím do třídy pro skupiny uživatelů definovaném ve web.config, pokud již neexistuje.

  Vytvořte ve workflow novou aktivitu typu Úkol a zkopírujte do ní nastavení z existující aktivity. Původní aktivitu pak zrušte.

  Email odeslaný z ObjectGears postrádá odřádkování, které se v ObjectGears správně zobrazuje ve sloupcích typu dlouhý text.

  K tomuto dojde, pokud je v Upozornění zaškrtnuta volba Odeslat v html formátu a Upozornění pracuje s textovým sloupcem, ve kterém je použit znak nového řádku. V takovém případě je třeba v Upozornění nahradit znak nového řádku elementem break line. Místo {{column.description}} tedy použijte {{(nl2br).column.description}}.

  Pokud v těle notifikace odesílané jako html jsou i další texty (např. z dalších sloupců), bude třeba u nich na konci řádku doplnit line break tag br.

  Krátký popis záznamu má obsahovat Id záznamu, ale při vytvoření záznamu se do něj vkládá 0.

  Toto je vlastnost systému. Krátký popis se generuje před uložením záznamu. V případě nového záznamu tak ještě není znám. Při aktualizaci záznamu se již vloží skutečné Id správně.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

×