1. Importy do sloupců typu číselníková hodnota

  Článek: AN0001890Aktualizováno::

  Pokud je ve třídě, do  které importujeme, použit odkaz do jiné třídy místo skutečné hodnoty nacházející se v importním souboru, je třeba vyhledat hodnotu v jiné třídě a v rámci importu do sloupce typu číselníková hodnota uložit Id odkazovaného záznamu. Toto je možné provést několika způsoby:

  Importy odkazů vyhledávaných dle jednoho sloupce

  Využijeme combobox „Sloupec pro mapování”, který se nabízí u všech sloupců odkazujících se do jiné třídy, a zvolíme, ve kterém sloupci z odkazované třídy, máme hledat hodnotu ze souboru. V rámci importu se pak do importované třídy uloží Id odkazovaného záznamu.

  Importy odkazů vyhledávaných dle více sloupců

  Zaškrtneme volbu „ Přemapovat importovanou hodnotu”, zvolíme odkazovanou třídu a určíme sloupce, dle kterých má být identifikován odkazovaný záznam.

  V poli „Sloupec pro mapování” zvolíme Id.

  Importy odkazů vyhledávaných v jiné třídě

  Pokud chceme vyhledávat dle hodnot v potomkovi, ale odkazujeme se na předka nebo vyhledáváme v jiné než odkazované třídě, zaškrtneme volbu „Přemapovat importovanou hodnotu”, zvolíme třídu, ve které chceme vyhledávat, určíme sloupce, dle kterých chceme vyhledávat a určíme sloupec, jehož hodnotu chceme do odkazu uložit. V tomto případě v poli „Sloupec pro mapování” zvolíme Id.

  Může nastat i situace, kdy jako návratový sloupec nezvolíme sloupec typu Id, ale např. sloupec typu Krátký text. Jako „Sloupec pro mapování” pak zvolíme ze sloupců typu Krátký text i v importované třídě.

  Importy s komplexním vyhledáváním

  Pokud potřebujeme pro identifikaci odkazu vyhledávat ve více třídách (hierarchie číselníků) Zaškrtneme volbu „Přemapovat importovanou hodnotu” a zvolíme dříve připravený dotaz, ve kterém budeme vyhledávat. Dotaz nám umožní konsolidovat dat z více tříd a realizovat složitější logiku vyhledávání. Po rozbalení sloupců dotazu postupujeme jako u třídy v předešlém případě.

  Importy do číselníku hodnot před importem do importní třídy

  Před importem do importní třídy, která se odkazuje na jinou třídu, je třeba zajistit, aby v odkazované třídě byly všechny záznamy potřebné pro založení odkazů. Pro přidání nových hodnot do číselníku slouží volba „Importovat unikátní záznamy” v sekci Typ importu.

  Příklad:

  Máme soubor následující struktury:

  Server         Domain                Patch               Patch description

  PRG215      ObjectGears.cz      KB2503665     Security Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2503665)

  PRG215      ObjectGears.cz      KB2536275     Security Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2536275)

  PRG215      ObjectGears.cz      KB2529073     Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2529073)

  PRG217      ObjectGears.cz      KB2503665     Security Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2503665)

  PRG217      ObjectGears.cz      KB2536275     Security Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2536275)

  PRG217      ObjectGears.cz      KB2529073     Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2529073

   

  Importujeme do třídy obsahující server, doménu a odkaz na patch. Před vlastním importem je třeba zajistit, že odkazovaná třída patchů obsahuje všechny patche zmíněné v souboru. Provedeme proto nejdříve import ze sloupců Patch a Patch description do této odkazované třídy. Protože však v souboru jsou duplicitní hodnoty patchů (stejné patche se vyskytují u různých serverů), zaškrtneme volbu „Importovat unikátní záznamy”. Toto zajistí následující:

  1. Budou vybrány unikátní kombinace hodnot ze sloupců označených pro mapování.
  2. U sloupců označených pro import, ale ne pro mapování bude vybrána první nalezená hodnota.
  3. Do třídy budou přidány pouze ty záznamy, u nichž  ve třídě ještě neexistuje kombinace sloupců určených pro mapování.

  Tímto způsobem dojde k potřebnému rozšíření číselníku bez vzniku duplicit.

  Importy upravované spouštěnými skripty

  V rámci jednotlivých fází importu lze spouštět skripty, které mohou upravovat data v importu nebo provádět složitá mapování. Skripty tak mohou pracovat např. s tabulkou temp_import_X, kde X je unikátní číslo každého spuštění jakéhokoli importu. Spouštění skriptů se nastavuje v rámci definice importu.

×