1. Komponenty ObjectGears

  Článek: AN0001830Aktualizováno:: 03.12.2018

  Systém ObjectGears se skládá z několik komponent, které zajišťují kompletní funkcionalitu.

  Komponenta Popis
  Web Základní komponenta pro komunikaci s uživatelem a externími systémy.
  Databáze Úložiště dat systému ObjectGears.
  Windows služba Služba zajišťující procesy bez interakce s uživatelem (joby, workflow, časové operace...).
  Administrátorský nástroj Konfigurační a migrační operace při používání více instancí ObjectGears.
  Program Piklo Program pro spouštění Powershell skriptů.
  DiskSizer Utilita pro zjištění velikosti adresářů.

   

  Všechny tyto komponenty mohou běžet na jednom serveru. Z pohledu segregace serverových rolí, zvýšení bezpečnosti a výkonu může být vhodné:

  • Provozovat databázi na zvláštním databázovém serveru.
  • Provozovat windows službu a program Piklo na zvláštním serveru.
  • Provozovat web na zvláštním serveru.

  Komponenty web a windows služba potřebují pro svůj běh technický účet.

  Schéma komunikace komponent

  Následující obrázek popisuje vzájemnou komunikaci komponent. Ve schématu jsou zobrazeny i dva typy uživatelů, které rozlišujeme z pohledu komunikace komponent.

  • Běžný uživatel (z tohoto pohledu za běžného uživatele považujeme i IT vlastníka modelu)
  • Administrátor instance ObjectGears

  Jsou naznačeny pouze nejpodstatnější komunikační vztahy. (Schéma např. neuvádí komunikaci s Active Directory, pokud je použita Windows autentizace nebo komponentu Prohlížeč, kterou uživatel při komunikaci s webserverem používá).

   

   

   Komunikaci je schopen vyvolat:

  • Běžný uživatel
  • Administrátor
  • Windows služba ObjectGears
  • Jiný systém (komunikuje formou http requestu nebo webových služeb stejně jako Běžný uživatel)
  Číslo Popis
  1 Uživatel (Běžný uživatel či Administrátor) pošle http požadavek ze svého prohlížeče na Web OG
  2 Web zpracuje příchozí požadavek a posílá požadavek do databáze
  3 Databáze zpracuje příchozí požadavek a posílá odpověď webu
  4 Web zpracuje odpověď databáze (data a uživatelem vytvořená business logika uložená v databázi) a posílá uživateli ve formě stránky, která je uživateli zobrazena
  5 Při zpracování požadavku může web volat i program Piklo. I když je to principielně možné, nedoporučujeme to jako Best practise (důvody viz popis Piklo)
  6 Windows služba OG pravidelně kontroluje databázi a posílá požadavky na odeslání emailů, spouštění workflow, jobů, časových operací atd.
  7 Databáze odpovídá na požadavky Windows služby
  8 Windows služba může v rámci své činnosti spouštět i program Piklo (na základě data business logiky vrácené z databáze)
  9 Administrátor kromě webového rozhraní (viz komunikace 1-5 výše) má k dispozici zvláštní nástroj.
  10 Nástroj opět komunikuje s databází.

   

×