1. Model: Znalostní báze

  Článek: AN0001815Aktualizováno:: 18.01.2019

  Systém ObjectGears je dodáván spolu se znalostní bází disponující těmito hlavními rysy:

  • Tvorba článků pomocí html editoru (jednoduché vkládání tabulek, obrázků, videí, formátování textů)
  • Kategorizaci článků do tématických oblastí
  • Klasifikaci článků (k informacím mají přístup pouze uživatelé s danou klasifikací)
  • Schvalování článků ve workflow (publikace nových verzí je volitelně podmíněna souhlasem gestora)
  • Vkládání příloh, odkazů na jiné články či odkazů na jiné objekty (např. konfigurační položky modelu IT)
  • Vyhledávání článků čtenáři pomocí unikátního kódu, tagů nebo pomocí fulltextového vyhledávání
  • Hodnocení článků uživateli
  • Oprávnění, schvalovací workflow, vzhled obrazovek a další funkčnosti lze jednoduše přizpůsobit potřebám zákazníka (výhoda platformy ObjectGears)
  • Reporty o kvalitě článků a produktivitě autorů
  • Kontrolu verzí článků, audit trail, porovnání verzí zobrazením článku formou revizí
  • Jednoduchý export a import článků pro snadnou změnu prostředí znalostní báze (předcházení situaci vendor lock-in)

  Použité objekty

  Typ objektu Název objektu Popis objektu
  Třída Téma První úroveň členění článků. Zde jsou definováni autoři pro dané téma a schvalovatel článků (pokud nové verze článků nemají být schvalovány automaticky).
  Třída Kategorie Druhá úroveň článků pro detailnější členění o kategorií
  Třída Bezpečnostní klasifikace Jednotlivé klasifikační stupně článků. Pokud je daný stupěň označen jako veřejný, článek se zobrazuje všem uživatelům. Pokud článek není označen jako veřejný zobrazuje se jen uživatelům uvedeným pro danou klasifikaci.
  Třída Článek Vlastní definice článku včetně tématu, kategorie, bezpečnostní klasifikace, názvu, těla článku, příloh, souvisejících článků a souvisejících konfiguračních položek. Je udržována historie verzí daného článku. Každý článek je opatřen unikátním kódem, podle kterého je možné ho vyhledat nebo se na něj odkázat v jiných článcích.
  Stránka Znalostní báze Stránka zobrazující článek pro běžného uživatele - čtenáře článku.
  Dotaz Kvalita článků Přehled kvality článků podle četnosti jejich zobrazení a podle jejich hodnocení.
  Dotaz Produktivita autora Přehled produktivity autorů podle počtu jimi vytvořených a modifikovaných článků a podle hodnocení daných článků.
  Report Kvalita článků Report zobrazující dana příslušného dotazu.
  Report Produktivita autora Report zobrazující dana příslušného dotazu.

  Role

  Role ObjectGears role Případy užití
  Čtenář článků Znalostní báze - Čtenář Vyhledává články podle klíčových slov (tagy), textů v článku nebo procházením kategorií článků. Zobrazuje si články a hodnotí je.
  Autor článků Znalostní báze - Autor Píše znalostní články, aktualizuje je, navrhuje smazání článků v kategoriích, ve kterých je povolen jako autor. Autor je zodpovědný za určení odpovídající bezpečnostní klasifikace článku. Změny předkládá ke schválení. Nová verze je dle nastavení schválena automaticky nebo je předložena ke schválení Schvalovateli. Autor má možnost okamžitě stáhnout článek ze zobrazování čtenářům nebo naopak ho k zobrazování vrátit odkliknutím checkboxu Published. Tato jeho změna nepodléhá schválení a umožní tedy rychlou akci v případě, že je třeba článek okamžitě stáhnout. Výše uvedené oprace provádí Autor v detailu článku pomocí tlačítek na dolním panelu. Tlačítka jsou k dispozici po prvním uložení nového článku.
  Schvalovatel N/A*) Obdrží novou verzi článku a schvaluje ji či zamítá.
  Administrátor Znalostní báze - Administrátor Spravuje hierarchii oblastí znalostí. Na úrovni tématu se určují autoři a schvalovatel. Každé téma lze dále dělit na jednotlivé kategorie. Administrátor také spravuje seznam klasifikací článů a uživatelů, kteří mají k dané klasifikaci přístup.

  *) Žádná zvláštní role není třeba. Schvalovatele nastavuje Administrátor Znalostní báze pro dané Téma.

  Schvalovatel obdrží emailovou notifikaci s odkazem na úkol Schválit požadavek. Má možnost zobrazit článek, který je předkládá ke schválení a reagovat pomocí tlačítek Schválit a Zamítnout.

  Čtenář článků pracuje se stránkou, na níž může vyhledávat články pomocí zadání klíčových slov nebo textů ze článků nebo procházením kategorií článků. Nalezené články se zobrazují ve spodní části obrazovky včetně názvu, kódu, průměrného hodnocení a data aktualizace článku. Kliknutím na název článku dojde k jeho zobrazení.

  Propojení s modelem IT prostřednictvím odkazů na konfigurační položky přináší možnost zobrazit u konfiguračních položek články, u kterých je konfigurační položka zmíněna. Při vzniku incidentu u konfigurační položky či potřebě ji upravit v rámci projektu, pak je možné vidět nejen souvislosti s dalšími konfiguračními položkami (např. rozhraní, aplikační komponenty atd.), minulé incidenty či změny prováděné na položce, ale také články znalostní databáze, které o položce pojednávají (např. uživatelské návody, instalační postupy, havarijní plány).

  Propojení s modelem Požadavky umožňuje zobrazit na stránce s portálem pro uživatele např. odkazy na nejčastější problémy popsané ve článcích Znalostní báze.

  Protože je Znalostní báze vytvořena na platformě ObjectGears výhradně za použití zdokumentovaných vlastností ObjectGears, může být také snadno upravena dle potřeb zákazníka.

  Tento model je zároveň použit pro demonstraci možností ObjectGears, zejména webpartů, workflow a skriptování, a je popsán v sekci nápovědy Případové studie.

  HTML editor pro tvorbu článků:

×