1. Incident a Problem management

  Článek: AN0001775Aktualizováno:: 03.12.2018

  Incident management se soustředí na obnovení neočekávaně přerušených či zhoršených služeb v co nejkratším čase s cílem minimalizovat dopad na business. Problem management se soustředí na analýzu a odstranění příčiny incidentů s cílem eliminovat budoucí incidenty.

  Níže uvedený text obsahuje základní principy řešení těchto procesů v ObjectGears, tak jak reflektují best practise ITIL v3 - Service Operation.

  Základní entitou procesů Incident a Problem management je entita Incident, která představuje situaci přerušení či zhoršení služby. Incident je zakládán ve chvíli, kdy je taková situace identifikována.

  Dopad, urgentnost, priorita a cílový čas řešení

  Mezi základní atributy Incidentu patří jeho Dopad a Urgentnost. Dopad představuje míru postižení business - z pohledu počtu uživatelů či zákazníků (od jednotlivců, přes skupinu po velké množství), finančních ztrát nebo reputace organizace. Při implementaci procesu jsou jednotlivé úrovně dopadu popsány z pohledu dané organizace. Urgentnost představuje míru potřeby situaci řešit z pohledu tendence incidentu narůstat na vážnosti (při neřešení hrozí rozšíření dopadu), neměnit rozsah dopadu či naopak tendence samovolného odeznívání dopadu. Je sestavena matice priorit, která pro jednotlivé kombinace dopadu a urgentnosti stanoví Prioritu.

  Příklad matice priorit 

  Dopad Urgentnost Priorita
  Vysoký Vysoká 1 - Kritická
  Vysoký Střední 2 - Vysoká
  Vysoký Nízká 3 - Střední
  Střední Vysoká 2 - Vysoká
  Střední Střední 3 - Střední
  Střední Nízká 4 - Nízká
  Nízký Vysoká 3 - Střední
  Nízký Střední 4 - Nízká
  Nízký Nízká 5 - Velmi nízká

  Každé prioritě odpovídá Cílový čas odezvy a Cílový čas vyřešení incidentu. U kritického incidentu je tak např. stanovena povinnost okamžitého potvrzení převzetí incidentu do řešení a cílový čas vyřešení 1 hodina.

  Příklad Priorit 

  Kód Název Cílový čas odezvy Cílový čas vyřešení
  1 Kritická Okamžitá 1 hodina
  2 Vysoká 10 minut 4 hodiny
  3 Střední 1 hodina 8 hodin
  4 Nízká 4 hodiny 24 hodin
  5 Velmi nízká 1 den 1 týden

  Každý incident je při svém vzniku klasifikován z pohledu dopadu a urgentnosti a na základě těchto hodnot je určena jeho priorita. Podle služby, která je incidentem dotčena, a maximálního času na řešení je určen cílový čas řešení.

  Příklad: Pokud je služba garantována pouze od 8:00 do 17:00 a v 16:00 je identifikován incident s prioritou a časem na vyřešení 8 hodin, cílový čas vyřešení je určen jako následující den v 15:00. Tento čas zohlední závažnost incidentu a potřebu dostupnosti služby a stanoví odpovídající cílový čas. Méně závažný incident tak má nastaven odpovídající cílový čas a pro jeho vyřešení nejsou pracovníci nuceni pracovat v mimořádných směnách.

  Kategorizace incidentu

  Incident je kategorizován pro určení řešitelské skupiny a následný reporting - identifikace oblastí, ve kterých dochází k incidentům.

  Založení incidentu a vazby na další entity a procesy

  Incident může být založen třemi základními způsoby:

  • Založení incidentu pracovníkem IT
  • Založení incidentu pracovníkem IT při řešení Hlášení uživatele. Pracovník IT Service Desk identifikuje, že se jedná o incident. (ObjectGears umožňuje rychlé vytvoření incidentu z Hlášení uživatele a jeho připojení pomocí tlačítka dostupného v záznamu Hlášení uživatele.)
  • Automatické založení monitorovacím systémem, který vyhodnotí určitou situaci (např. nedostupnost služby, serveru atd.)

  Známá chyba

  Při řešení incidentu může být zjištěno, že příčinou je Známá chyba. IT udržuje v ObjectGears evidenci známých chyb. Navázání incidentu na známou chybu umožňuje následně stanovit dopad známých chyb na business, počet s nimi spojených incidentů, úspěšnost jejich řešení atd.

  Problém

  Při řešení Incidentu může řešitel identifikovat, že příčinou incidentu je známý Problém. Navázání Incidentu na Problém umožňuje stanovit dopad konkrétního nevyřešeného problému ma business, počet s ním spojených incidentů, výpadků atd. V případě, že řešitel identifikuje příčinu incidentu a související problém není dosud založen, ObjectGears umožňuje rychlé vytvoření Problému z Incidentu a jeho připojení pomocí tlačítka dostupného v záznamu Incidentu.)

  I problém může být navázán na záznam Známé chyby.

  Workaround

  Protože cílem řešení Problému je odstranit příčinu, jeho čas očekávaného vyřešení je z podstaty věci řádově delší než v případě incidentu. Při řešení problému někdy řešitel identifikuje Workaround - způsob dočasného řešení, které obchází příčinu problému. V takovém případě je třeba problém na Workaround napojit. Pokud později dojde k výskytu incidentu, u něhož je identifikována souvislost s daným problémem, řešitel má možnost Incident vyřešit dle postupu ve Workaroundu.

  Změna

  Pokud je při řešení Incidentu nebo Problému zjištěna potřeba Změny (viz Change management), je tato zaevidována a Incident či Problém k ní napojen. To umožní zpětně dohledat, které Změny byly učiněny kvůli řešení určitého Incidentu nebo Problému.

  Funkční a hierarchická eskalace

  V případě, že je zřejmé, že incident nemůže být vyřešen pracovníky Service desku, dochází k funkční eskalaci - incident je předán na řešitele druhé úrovně (zvláštní tým dle oblasti, které se incident týká - např. Servery, DB Administrátoři...). Podobně může být řešení Incidentu či Problému eskalováno na třetí úroveň podpory - dodavatele. V této souvislosti dochází k založení Servisního požadavku na základě smlouvy, která je s dodavatelem uzavřena. Protože ObjectGears umožňuje efektivní propojení jednotlivých entit, je možné v detailu incidentu vidět i vazby na Servisní požadavky. Řešitel, manažer nebo jiný pracovník tak může vidět komplexní obraz řešení daného incidentu nebo problému včetně provedených Změn či prací dodavatelů, na které byl Incident či Problém eskalován.

  K hierarchická eskalaci dochází, pokud je zřejmé, že incident nebyl/nebude vyřešen včas, je třeba přidělit dodatečné zdroje na řešení daného incidentu nebo naplánovat mimořádné kroky. V rámci hierarchické eskalace jsou informováni příslušní IT manažeři.

  Znalostní báze

  Poznatky z řešení Incidentů a Problémů by měly být reflektovány ve Znalostní bázi a vytvořené či aktualizované články navázány k příslušným Konfiguračním položkám.

  Konfigurační položky

  K Incidentům, Problémům, Změnám a dalším entitám použitým v procesu Incident a Problem management je třeba navázat Konfigurační položky, kterých se týkají. ObjectGears pak umožňuje při zobrazení daných konfiguračních položek zobrazit Incidenty, Problémy, Změny a další entity, které na ně byly navázány. To opět uživateli poskytuje komplexní obraz dané Konfigurační položky.

×