1. Url filtr

  Článek: AN0001764Aktualizováno:: 03.12.2018

  Při zobrazování dat ze třídy nebo dotazu na stránce seznamu záznamů je možné povolit rychlý filtr a záznamy jednoduše filtrovat.

  Existuje však i možnost zadat filtr přímo do URL a záznamy tak filtrovat okamžitě. Toho lze úspěšně využít např při:

  • Kliknutím na záznam v dotazu, kdy dotaz zobrazuje sumární informace, lze zobrazit všechny záznamy použitých pro výpočet celkové sumy. Např. pokud v dotazu zobrazujete počet všech Nových úkolů pro jednotlivé uživatele, pak proklikem do třídy Úkol můžete tyto konkrétní úkoly přímo zobrazit.
  • Z externí aplikace se můžete odkázat na kontrétní záznamy
  • Uložit si URL s filtrem na často kontrolované záznamy. Předpokládejme, že denně konrolujete, zda nejsou ve třídě záznamy odpovídajícího stavu. Pomocí jednoduchého filtru si je na jedno kliknutí můžete rychle vyfiltrovat.

  Definice filtru

  Filtr je složen z jednotlivých podmínek spojených logickými operátory AND a OR při využití závorek. Syntaxe filtru je následující:

  columncode1CONDITIONOPERATOR1data1~LOGICALOPERATORcolumncode2CONDITIONOPERATOR2data2....

  columncode1 - kód sloupce, v němž chceme filtrovat. Pokud chceme filtrovat ve sloupci zděděném od předka, uvedeme před kódem sloupce kód třídy předka, v níž se sloupec nachází, a oddělíme ho tečkou - parentclasscode.columncode

  CONDITIONOPERATOR1 - operátor podmínky pro porovnání filtrované hodnoty (např. EQ, CONTAINS atd.)

  data1 - zadávaná hodnota, kterou chceme porovnat s hodnotami ve sloupci. Za hodnotou je třeba uvést znak ~. Pokud je v zadávané hodnotě i tento znak, pak ho musíme zdvojit (např. &filter=shorttext1CONTAINS~~at~).

   

  Příklad 1: Filtrování záznamů, kde hodnota ve sloupci name se rovná hodnotě "text" předané z URL

  Datas.aspx?CId=375&filter=nameEQtest~

   

  Příklad 2: Filtrování záznamů s časem ve sloupci date1 odpovídajícímu včerejšímu dni

  Datas.aspx?CId=579&filter=date1ININTERVALYesterday~

   

  Příklad 3: Filtrování hodnot splňujících jednu z prvních tří podmínek a zároveň čtvrtou podminku

  Datas.aspx?CId=579&filter=(integer1GT20~ORinteger2EQ20~ORinteger1EQ18~)ANDshorttext1CONTAINStest~

   

  Příklad 4: Filtrování hodnot ve sloupci date1, které jsou větší než aktuální okamžik

  Datas.aspx?CId=579&filter=date1GTnow~

   

  Příklad 5: Porovnání hodnot ve sloupci date1 s hodnotou typu datum a čas předanou v URL

  Datas.aspx?CId=579&filter=date1LT28_02_2015 23_59~

   

  Příklad 6: Porovnání hodnot ve dvou sloupcích třídy

  Datas.aspx?CId=579&filter=person1COLUMNLTCOLUMNEQperson2

   

  Příklad 7: Porovnání hodnot ve zděděném sloupci typu odkaz na jinou třídu a vlastním sloupci třídy typu odkaz na jinou třídu.

  Datas.aspx?CId=536&filter=parent_class.referenceCOLUMNEQself_reference

   Příklad 8: Filtrování záznamů určitého potomka.

  Datas.aspx?CId=536&filter=EQmachine

   

  Pro operátor podmínky použijte některou z následujících možností

  Název Operátor Popis
  EQ = Hodnota z URL je rovna hodnotě ve sloupci
  NEQ != Hodnota z URL není rovna hodnotě ve sloupci
  LE <= Hodnota z URL je menší nebo rovna hodnotě ve sloupci
  LT < Hodnota z URL je menší než hodnota ve sloupci
  GE >= Hodnota z URL je větší nebo rovna hodnotě ve sloupci
  GT > Hodnota z URL je větší než hodnota ve sloupci
  ISNULL   Hodnota z URL je NULL
  ISNOTNULL   Hodnota z URL není NULL
  CONTAINS   Řetězec ve sloupci obsahuje řetězec z URL
  NOTCONTAINS   Řetězec ve sloupci neobsahuje řetězec z URL
  STARTWITH   Řetězec ve sloupci začíná na řetězec z URL
  NOTSTARTWITH   Řetězec ve sloupci nezačíná na řetězec z URL
  ENDWITH   Řetězec ve sloupci začíná na řetězec z URL
  NOTENDWITH   Řetězec ve sloupci nekončí na řetězec z URL
  ININTERVAL   Řetězec ve sloupci je v intervalu z URL
  Eg(Column) =(Column) Hodnota ze sloupce 1 z URL je rovna hodnotě ve sloupci 2 z URL
  Neg(Column) !=(Column) Hodnota ze sloupce 1 z URL není rovna hodnotě ve sloupci 2 z URL
  Gt(Column) >(Column) Hodnota ze sloupce 1 z URL je větší než hodnota ve sloupci 2 z URL
  Ge(Column) >=(Column) Hodnota ze sloupce 1 z URL je větší nebo rovna hodnotě ve sloupci 2 z URL
  Lt(Column) <(Column) Hodnota ze sloupce 1 z URL je menší než hodnota ve sloupci 2 z URL
  Le(Column) <=(Column) Hodnota ze sloupce 1 z URL je menší nebo rovna hodnotě ve sloupci 2 z URL
  LENEQ = (length) Délka řetězce ve sloupci je rovna hodnotě v URL
  LENNEQ != (length) Délka řetězce ve sloupci není rovna hodnotě v URL
  LENLT < (length) Délka řetězce ve sloupci je menší než hodnota v URL
  LENLE <= (length) Délka řetězce ve sloupci je menší nebo rovna hodnotě v URL
  LENGT > (length) Délka řetězce ve sloupci je větší než hodnota v URL
  LENGE >= (length) Délka řetězce ve sloupci je větší nebo rovna hodnotě v URL

   

  Hodnoty pro operátor podmínky ININTERVAL

  Hodnota operátoru Popis
  Yesterday Včera (00:00:00 - 23:59:59)
  Today Dnes (00:00:00 - 23:59:59)
  Tomorrow Zítra (00:00:00 - 23:59:59)
  PreviousWeek Předchozí týden
  ThisWeek Tento týden
  NextWeek Příští týden
  PreviousMonth Předchozí měsíc
  ThisMonth Tento měsíc
  NextMonth Příští měsíc
  PreviousQuarter Předchozí kvartál
  ThisQuarter Tento kvartál
  NextQuarter Příští kvartál
  PreviousYear Předchozí rok
  ThisYear Tento rok
  NextYear Příští rok
  PreviousHour Předchozí hodinu (xx:00 - xx:59)
  ThisHour Tuto hodinu (xx:00 - xx:59)
  NexHour Příští hodinu (xx:00 - xx:59)

   

  Hodnoty pro operátory podmínky =,!=,>,>=,<,<=

  Hodnota operátoru Popis
  Datetime Následuje určení data a času (formát dle sloupce)
  Now Nyní
  Before15Minutes Před 15 minutami
  Before30Minutes Před 30 minutami
  Before45Minutes Před 45 minutami

   

×